Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

ČLÁNKY

 

Nejnovější:

Tarotová audiotéka

 

Tarotová audiotéka je nová rubrika, v níž se pokusím spojit tarotové obrazy se světovou hudební klasikou…

 

Přejít do rubriky

 

 

 

Vlčí máky

Mák je nejvýznamnějším symbolem prorockých snů a spánku. Symbol hojnosti, plodnosti a nadbytku. A také sebeobětování. V umění symbolizuje vlčí mák znovuzrození, zapomnění, nevědomost, podsvětí, a dokonce i smrt... V lidových pověrách je mák symbolem neštěstí v lásce (proto se nesměl brát do domu), pro svoji krvavě červenou barvu byl spojován s Kristem. Maková zrnka byla symbolem plodnosti. V dávných dobách se věřilo, že kvalita obilí se přítomností vlčího máku na poli zvýší.  Býval proto ...
Celý článek

Tarotová Konference 2019 – Poustevník

Rozšířená verze článku + prezentace k přednášce (viz odkaz uvnitř článku). "Chceme-li se přiblížit Pravdě, musíme se v první řadě vzdálit všednímu životu."   Sókratés (469-399 př.n.l.) Rozhodnutí stát se poustevníkem  se často chápe špatně. Poustevník  neodchází do ústraní, protože  se cítí odvržen, protože nemá nic lepšího na práci než se potulovat po horách nebo že není schopen se vypořádat se svými povinnostmi. Když se takto – na první pohled extrémně – rozhodl, učinil tak proto,  že ...
Celý článek

Pětka holí

Po úvodním tvůrčím rozletu se dostáváme do poloviny číselné řady a poprvé narážíme na skutečné komplikace. Jakkoli jsme měli právo se u předchozí karty za náš výkon pochválit, příliš mnoho chvály, neřku-li sebechvály samozřejmě škodí a Vesmír nám to dá záhy najevo prostřednictvím překážek různé intenzity, počínaje narážkami přátel až po skutečné obtíže, které naše snažení mohou doslova zadupat do země ...
Celý článek

Čtyřka holí

4 holí je kartou zaslouženého úspěchu. Z Ničeho jsme dokázali udělat Něco a máme plné právo být na sebe hrdí. Máme radost, jak se nám to povedlo, a tak tu radost radostně sdílíme s ostatními. Na většině obrázků této karty se objevuje slavnost; mohou to být dožínky, ale také svatba nebo oslava úspěšného dokončení studia, završená společným mejdanem. V klidnější podobě to může být vzájemná láska a porozumění ...
Celý článek

Benjamin Robert Haydon (1786-1846)

byl anglický malíř, který se specializoval převážně na velká historická plátna, nicméně mezi jeho díly najdeme i několik soudobých námětů a portrétů. Jeho obchodní i umělecké úspěchy však byly často poznamenány nedostatkem taktu při jednání s mecenáši a podporovateli. Ze všeho nejvíce tak dával přednost své práci. Celý život se musel potýkat s nemalými finančními problémy, kvůli svým dluhům byl i několikrát uvězněn. Problémy, se kterými se musel neustále potýkat se významně podepsaly na jeho ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Malíři

Pavoučí žena

Navažsky se jmenuje Na ashje'ii 'Asdzáá, a je to moudrá babička, která se někdy objevuje jako pavouček, jindy jako stará žena. Žije na Pavoučí skále, což je geologický útvar v arizonském Canyon de Chelly. Než se tam přestěhovala, musela ale zařídit spoustu věcí: například naučit Navahy tkát. Svou hlavní úlohu ovšem splnila hned na začátku navažské existence, když se totiž první lidé objevili na světě, museli ho sdílet s celou řadou nebezpečných potvor. Jak si s nimi poradit, ...
Celý článek
/ MYTOLOGIE

Strom Jišajův / Registr 7

Habakuk - Ježíš - Sofonijáš Habakuk (Abakuk, na levém panelu) je jedním z dvanácti malých proroků a na tomto okně jediný, který má na hlavě turban. Působil pravděpodobně jako chrámový prorok v Jeruzalémě za krále Jójakíma. Jeho výroky pocházejí z doby mezi bitvou u Karchemiše (605 př. n. l.) a prvním dobytím Jeruzaléma a deportací části obyvatel do Babylonie (597 př. n. l.). Bývá označován jako náví, tj. oficiální prorok. Jeho kniha proroctví reflektuje situaci v Judsku ...
Celý článek

Strom Jišajův / Registr 6

Zacharjáš - Marie,matka Ježíše - Daniel Na šestém registru, nad jednotlivými králi a zaujímajíc stejnou pozici v sedě, je ztvárněna Panna Marie. Je vlastně stonkem stromu, neboť to ona přivedla očekávaného mesiáše na svět: „Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh)“ (Iz 7, 14). V den svátku Narození Panny Marie se zpívaly verše, jejichž autorem je Fulbert Chartreský: „Stirps Jesse virgam produxit, virgaque florem, Virga Dei genitrix Virgo est, flos Filius eius...“  Hříčka ...
Celý článek

Strom Jišajův / Registr 5

Samuel - neznámý král - Amos Samuel ( vlevo) byl posledním ze soudců a proroků. Na krále Izraele pomazal nejprve Saula a potom Davida. Samuelovým otcem byl Elkána, potomek Josefova syna Efrajima. Jeho matkou byla Chana (Anna), jedna ze dvou Elkánových žen. Chana byla neplodná a v důsledku toho musela trpět slovní urážky ze strany manželovy druhé ženy. Zapřisáhla se, že dá-li jí Hospodin potomka, daruje ho Hospodinovi, aby sloužil po zbytek svého života jako nazír ve ...
Celý článek

Strom Jišajův / Registr 4

Mojžíš - neznámý král - Bileám Ve čtvrtém a pátém registru jsou ve čtvercích zobrazeni dva neznámí králové, pod nimiž si historikové rádi představují Šalomounovy nástupce Roboáma a Abijáše. Ve skutečnosti tito dva anonymní králové pouze symbolizují zbytek Davidovy královské linie, z níž vzešel Kristus. „Nenesou žádné žezlo, ani nedrží štítek se svým jménem, nehrají na harfu, jak to můžeme později vidět jinde; nedělají nic, jsou zde jen proto, aby bohem vyvolený rod mohl pokračovat“ (Émile Male, ...
Celý článek

Strom Jišajův / Registr 3

Izajáš - Šalomoun - Micheáš V druhé úrovni větví Stromu sedí Davidův syn a nástupce Šalomoun. Proslavil se zejména svou moudrostí a schopností dobře vládnout jakož i výstavbou výjimečného jeruzalémského chrámu, v němž byla uchovávána Archa úmluvy. O jeho moudrosti svědčí nejen rozkvět země, obchodu a rozvoj sídelního města Jeruzaléma, ale i fakt, že za 40 let jeho vlády nepoznala země válku - a to je v dějinách výjimečné. Po jeho smrti se však v důsledku sporů ...
Celý článek

Hierarchie andělů

Myšlenka o existenci andělských kůrů (nebo chórů) vychází ze starších představ o tzv. hudbě sfér. Koncept hudby sfér poprvé představil Pythagoras (570–496 př.n.l.). Odhaluje v něm, že každá planeta, hvězda, rostlina, moře nebo skála se pohybuje ve specifickém rytmu a rezonuje specifickou vibrací. Dávní filosofové věděli, že svět se skládá z božské harmonie. V sedmi stupních hudební stupnice spatřovali celý svět, číslo sedm považovali za spojení božské trojice a čísla čtyři – čísla živlů, základních ...
Celý článek
/ HISTORIE, MYTOLOGIE

Strom Jišajův / Registr 2

Ezechiel - David - Ozeáš Prvním ze zde vyobrazených králů je David, syn Jišaje. Prorok Samuel byl poslán Bohem k Jišajově rodině, aby zvolil jednoho z jeho synů, který se pak bude pomazán na krále: „Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny“ (1Sam 16,1). Jak dále oznamuje Bible, samotný akt pomazání provedl Samuel osobně: „Tak předvedl Jišaj před Samuela svých sedm synů, ale Samuel řekl: „Žádného z nich ...
Celý článek

Strom Jišajův / Registr 1

Panely 1, 2, 3 | Nahum - Jišaj (Jessé) - Jóel Jišaje, po němž je celý výjev na okně pojmenován, najdeme v prvním registru na prostředním panelu. Odpočívá na lůžku přikrytý červenou přikrývkou; je oblečen do drahého roucha, na hlavě má židovskou čapku, nohy bosé. Jišaj spí a ruka pod bradou naznačuje, že sní: „ze spící lidskosti bere výhonek slávu Boží...“ (Bernard de Clairvaux). Podle závěsů a rozžaté lampy lze soudit, že Jišaj je doma ...
Celý článek

Strom Jišajův

Vitrajové okno s motivem Stromu Jesse (nebo také Jišajova) se nachází na severní straně západní fasády. V katedrální symbolice je severní strana stranou stínu a očekávání. Výjevy na okně vynikají na pozadí slavné „chartreské modři“ typické pro 12. století. Na historické hodnotě přidává oknu zejména bordura bohatě zdobená navzájem se proplétajícími rostlinými motivy. Námět, který je na něm znázorněn, odkazuje na Izajášovo proroctví o příchodu Krista : „I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho ...
Celý článek

Trojka holí

Naděje, nervozita, napětí. I tak by se dal ve stručnosti popsat obrázek na kartě 3 holí. Po nečekaném přídělu kreativity a smysluplném plánování nyní přichází chvíle prvního zúčtování. Vyslali jsme signál, že se u nás něco nového děje - to jsou ty lodě odplouvající z přístavu doprovázené nadějeplným pohledem jejich majitele - a teď přichází čas čekání na zpětnou vazbu ...
Celý článek

Katedrála v Orvietu – průčelí / ostatní dekorativní prvky

Lorenzem Maitanim navržená a v 17. století dokončená fasáda představuje významný doklad (nejen) italského gotického stavitelství. Vertikálně je rozdělena na tři části, horizontálně na čtyři. Ikonografie se téměř výhradně vztahuje k Panně Marii, jejímuž nanebevzetí je katedrála zasvěcena. Plochu fasády, kterou nevyplňují ikonografické scény, zaplnili tvůrci neuvěřitelným množstvím pestrých vzorů a drobnými plastikami s ornamentálními a rostlinými motivy. Je to typický znak tzv. italské (resp. benátské) gotiky, v níž se pozoruhodně mísí vlivy antické architektury s vlivy ...
Celý článek

Krásné okno / Registr 8

Panel 22 - Holubice Holubice se v obrazu objevila při umístění portrétu Madony do okna ze 13. Století. Na hlavu Světice vysílá tři viditelné paprsky zhotovené z průzračně modrého skla. Holubice tradičně symbolizuje Ducha svatého a tyto tři paprsky tedy představují  Nejsvětější Trojici. Při Zvěstování řekl archanděl Gabriel Marii: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží“ ( Lu 1,35).  Nad holubicí se nachází obrázek kostela obehnaného ...
Celý článek

Krásné okno / Registr 7

viz Panely 13-21 – Madona s dítětem na trůně ...
Celý článek

Krásné okno / Registr 6

viz Panely 13-21 – Madona s dítětem na trůně ...
Celý článek

Krásné okno / Registr 5

Panely 13-21 - Madona s dítětem na trůně Navzdory své velikosti (kolem 2,30 m) nepůsobí tento portrét svaté Panny nijak mohutně. Podobně jako na byzantských ikonách i zde sedí Madona čelem k pozorovateli, vzpřímeně, ale bez typické ztuhlosti. Vlivem nešťastných okolností během restaurování v roce 1906 se totiž její hlava naklonila mírně do prava a to ji zbavilo onoho obřadně posvátného výrazu obvyklého u románských obrazů. Madona sedí na trůně, jehož vzhled (tvar, podoba, styl) ...
Celý článek

Krásné okno / Registr 4

Panely 10, 11, 12 - Čtyři andělé nesoucí trůn Čtyři andělé drží sloupy, na nichž spočívá trůn Královny. Někteří v nich vidí čtyři evangelisty nebo odkaz na Svatostánek (Sanctuarium), část jeruzalémského chrámu, jehož zbudování je připisováno králi Šalamounovi. Ve Svatostánku byla ukryta Archa úmluvy. Marie je jako Archa úmluvy, když na sobě nese Krista, který je Slovem Božím. Zdroje:  Les vitraux narratifs de Chartres ...
Celý článek

Krásné okno / Registr 3

Panely 7, 8, 9 - Marie slibuje sluhům pomoc Na prvním panelu vlevo příběh pokračuje. Marie se obrací na sluhy, kteří vypadají poněkud zmateně. Říká jim: „Udělejte, cokoli vám nařídí“ (J 2, 5) a vyzývá je, aby věřili v jejího syna. Na matčinu přímluvu pak Ježíš vykoná první zázrak a poprvé prokáže svou božskou moc. Marie je tedy ta, která se neváhá přimluvit u svého syna za ty, kteří to potřebují. Na prostředním panelu nabízí Ježíš svým ...
Celý článek

Krásné okno / Registr 2

Panely 4, 5, 6 - Ježíš a jeho učedníci na svatbě v Káně Následující dva registry popisují epizodu o svatbě v Káně, kterou zmiňuje ve svém evangeliu svatý Jan (J 2, 1-12). Je to jedna z mála epizod, kde vystupuje Marie, Ježíšova matka: „Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. “ (J 2, 1-2). Ježíš je zde namalován v doprovodu dvou učedníků. Jeden nese knihu, druhý ...
Celý článek

Krásné okno / Registr 1

Panely 1, 2, 3 - Trojí pokušení Krista První registr ilustruje vyprávění o pokoušení Krista ďáblem, tak jak nám jej zanechal Matouš (Mt 4, 1-11).  Na panelu vlevo vidíme první scénu s proměňováním chlebů; odehrává se na poušti. Groteskní postava sebejistého ďábla s lidským tělem, ale disproporčníma očima, nosem a ušima a satyrskými rohy, ukazuje na hromadu kamení před sebou a žádá Ježíše, aby je proměnil na chleby. Jako na ostatních panelech má i zde křídla namísto ...
Celý článek

Okno svatého Apolináře / Registr 11

Panel 25 - Kristus Pantokrator Na nejhořejším registru vidíme trůnícího Krista (tzv. Kristus pantokrator ). Pravou rukou žehná věřícím, v levé drží zemskou kouli. Z obou stran je obklopen adorujícími (= uctívajícími, modlícími se) anděly. Zdroje:  Les vitraux narratifs de Chartres, Catholica.cz, wikipedie, internet ...
Celý článek

Okno svatého Apolináře / Registr 10

Panely 24, 23 - cherubíni, serafíni a trůnové Na 10. registru vidíme nejvyšší andělský kůr patřící do třetí trojice andělských kůrů. Serafové neboli serafíni (po stranách) jsou chápáni jako ochránci Božího trůnu, kteří podle Izajáše (Iz 6,3) neustále zpívají Bohu chvalozpěvy: „Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů! Nebe i země jsou plny tvé slávy.“  Spolu s cherubíny a trůny jsou tyto andělské bytosti nejblíže samotného Boha, tedy v Sedmém nebi přímo u božího trůnu. Jejich název je spojen se ...
Celý článek

Okno svatého Apolináře / Registr 9

Panely 20, 21, 22 - mocnosti, ctnosti a panstva Devátý registr představuje prostřední úroveň (sféru) andělských kůrů. Mocnosti (tabule vlevo) - nazývané také dynamis, potentitátes nebo autority, byly údajně prvními anděly, které Bůh stvořil. Obývají nebezpečnou pohraniční oblast mezi prvním a druhým nebem. Podle Dionisia Areopagity odrážejí pokusy démonů o ovládnutí světa. Tyto hlídky znamenají jistá nebezpečí. Sv.Pavel důrazně varoval své věřící na různých místech, že mocnosti mohou být dobré i zlé. V listu Římanům (13,1) píše, ...
Celý článek

Okno svatého Apolináře / Registr 8

Panely 17, 19, 18 - knížectva, archandělé a andělé Třetí a nejnižší úroveň kůrů najdeme na osmém registru. Jsou zde vyobrazena knížectva, archandělé a andělé. Andělé prvního kůru mají liturgickou funkci; pálí kadidlo nebo nosí svíce. Na tabuli vlevo vidíme dva takové anděly, jak kývají svými kadidelnicemi a v rukou nesou nádobku s kadidlem (tzv. loďku). Na tabuli vpravo jsou archandělé. Poznáme je podle bojovného postoje. Jejich úkol je bdít nad lidmi a chránit je před zlem. Obvykle ...
Celý článek

Okno svatého Apolináře / Registr 7

Panely 15, 16 - Umučení a pohřeb V důsledku svého buřičského jednání je Apolinář vyveden ven z města, aby se tam podrobil trestu bití holí. Na levém panelu vidíme Apolináře před branou do města, modlícího se se skloněnou hlavou, nad níž se objevila svatozář. Na jeho ohnutá záda tvrdě dopadají rány holí z rukou dvou popravčích. Ponechán napospas smrti, podlehl jí světec až o několik dní později. Křesťané pak vzali jeho tělo a zařídili mu ...
Celý článek

Okno svatého Apolináře / Registr 6

Panely 13, 14 - Apolinář ve vězení, Zkáza Apollónova chrámu Scéna na levém panelu popisuje Apolinářův pobyt ve vězení. Je to velká budova s hradbami a cimbuřím opevněná vysokou věží. Apolinář je pod dohledem žalářníka, který jej pozoruje zvenčí skrze okno. Apolináře navštěvuje anděl, který mu přináší jídlo a morální útěchu. Po třech letech dalšího vyhnanství, se vrací opět do Ravenny, kde je však stále pronásledován. Jednou byl přiveden do chrámu zasvěcenému pohanskému bohu Apollónovi ...
Celý článek

Okno svatého Apolináře / Registr 5

Panely 11, 12 - Vzkříšení dítěte Po svém návratu do Ravenny byl Apolinář zavolán Rufusem, bohatým pohanem z města, jehož dcera byla vážně nemocná. Biskupova pověst v uzdravování se donesla až k otci. Bohužel, když světec přišel, dívka již zemřela! Rufus dával její smrt za vinu bohům, které si rozlobil žádaje o pomoc křesťana. Apolinář bez obav přistoupil k lůžku dítěte. Ihned poté se dívka zvedla děkujíce Bohu za jeho dobročinnost. Na scéně vlevo Rufus přívětivě přijímá  Apolináře, na ...
Celý článek

Okno svatého Apolináře / Registr 4

Panely 8, 9, 10 - Uzdravení posedlé dívky a němého muže Obrácena na víru po takovém zázraku, rozhodla se Thekla a její rodina, že se nechají pokřtít.  Na panelu vlevo opět vidíme sv. Apolináře (s mitrou), jak v přítomnosti svědků křtí osobu bez vousů, možná manželku tribuna z Ravenny?  Křestní nádoba je vymalována červeně a zeleně, v tradičních barvách nového života a naděje. Následkem tohoto křtu byl Apolinář odsouzen k odchodu do exilu. Na prostředním panelu jej vidíme v hezké ...
Celý článek

Okno sv. Apolináře / Registr 3

Panely 6, 7  - Život sv. Apolináře - První zázrak Na panelech od třetího registru výše, umístěných nad grisajemi, se nachází scény tvořené skly s ostrými, živými barvami, které jsou typické pro vitraje ze 13. století, stejně tak jako elegantní křivky, jimiž jsou jednotlivé výjevy orámovány. Dostáváme se zde k vyprávění o životě a zázracích sv. Apolináře. Legenda říká, že byl žákem sv. Petra, s nímž přišel do Ravenny v dobách pronásledování křesťanů. Historikové však ...
Celý článek

Okno sv. Apolináře / Registr 1-2

Nejspodnější dva registry na Okně svatého Apolináře byly odstraněny v roce 1328 z popudu kanovníka Guillauma Thierryho, který si - poté co nechal zbudovat oltář naproti sousednímu pilíři – přál zachovat vzpomínku na svou vlastní šlechetnost a zbožnost. Na jejich místo byly vsazeny medailony upomínající na jeho dar, které znázorňují osoby malované na šedém pozadí se zvýrazněním žlutou barvou. Má se za to, že je to vůbec poprvé, kdy byla na okně použita nová technologie ...
Celý článek

Katedrála v Orvietu – průčelí / mozaiky

Lorenzem Maitanim navržená a v 17. století dokončená fasáda představuje významný doklad (nejen) italského gotického stavitelství. Vertikálně je rozdělena na tři části, horizontálně na čtyři. Ikonografie se téměř výhradně vztahuje k Panně Marii, jejímuž nanebevzetí je katedrála zasvěcena. Ve spodní části fasády jsou krásné mramorové reliéfy, o nichž jsem psala zde. Nad panely s reliéfy se nacházejí bronzové sochy evangelistů, resp. jejich symbolů z let 1329/30, připisované Maitanimu; Z tradice byl každému z evangelistů přidělen jeden ...
Celý článek

Katedrála v Orvietu – průčelí / mramorové reliéfy

Lorenzem Maitanim navržená a v 17. století dokončená fasáda představuje významný doklad (nejen) italského gotického stavitelství. Vertikálně je rozdělena na tři části, horizontálně na čtyři. Ikonografie se téměř výhradně vztahuje k Panně Marii, jejímuž nanebevzetí je katedrála zasvěcena. Převládají zde trojúhelníky doplněné kruhem (resp. půlkruhem) a čtvercem. Kruh symbolizuje jednotu, konec i počátek, ducha, trojúhelník Nejsvětější trojici a čtverec pozemský hmotný svět. Kruhová rozeta umístěná do přesného čtverce je pak spojením ducha a hmoty. Tři ...
Celý článek

Katedrála v Orvietu – historie

Historie orvietského Dómu se začíná psát 13. listopadu roku 1290, kdy byla podle návrhu neznámého umělce (někteří historikové soudí, že jím byl Arnolfo di Cambio) zahájena položením základního kamene zatím ještě románská stavba. Stojí na nejvyšším místě tufového pahorku, na němž si své město kdysi zbudovali tajemní Etruskové, uprostřed umbrické roviny na sedmi stupních střídavě červené a bílé barvy. Majestátní zdi jsou ze dvou druhů materiálu: prvním je bílý travertin - pórovitá hornina složením blízká vápenci, ...
Celý článek

Katedrála v Orvietu

Říká se , že jeden pochybovačný český kněz vyslovil nedůvěru o proměně chleba a vína v tělo a krev Páně  při mši v Bolseně. Právě v tu chvíli, kdy nedůvěru vyslovil, se na posvěcené hostii objevily kapky krve. Papež Urban IV.  v roce 1264 na památku této události ustanovil svátek Božího těla za křesťanský svátek a dal v Orvietu postavit chrám, o kterém papež Lev XIII. prohlásil, že je to „zlatá lilie italských katedrál“... Románsko-gotická stavba se pyšní zejména propracovanou fasádou, na ...
Celý článek

Něžné jaro (1865)

Obraz se objevil na výstavě Královské Akademie v roce 1865 doprovázený sonetem Algernona Swinburna. Má se za to, že postava představuje Persefonu vracející se z podsvětí, díky čemuž mohlo podle řeckého mýtu nastat jaro. Báseň byla inspirována obrazem, neodpovídá však temným tónům Sandysova obrazu, z něhož jako by vanul chlad... (temná mračna na zimní obloze, vlčí máky jako symbol spánku, motýli jako symbol smrti a pomíjivosti). Krajina je znázorněna věrně a pravdivě zcela ve stylu ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

Dvojka holí

Po mohutném zážehu esa, kdy jsme se vznášeli na oblaku euforie, se ve dvojce holí dostavuje zklidnění, ale nejsme to ještě my, kdo zatáhl za brzdu. To na nás jen osud přátelsky kývá, abychom se ve své bezbřehé radosti zastavili a začali přemýšlet. Musíme s tím ohněm totiž něco udělat, jinak nám louč shoří a oheň zhasne. Je potřeba oheň rozdělit, nadávkovat, můžeme třeba založit chráněné ohniště, k němuž se budeme moci stále vracet a ...
Celý článek

Eso holí

Eso holí představuje stejně jako všechna esa počátek. Obvykle řadu karet malých arkán otevírá, tzn. koupíte-li si nový tarotový balíček bude z malých arkán v pořadí jako první. Všechna esa malých arkán jsou obvykle vnímána jako velmi pozitivní karty. Představují nový podnět, vzruch přicházející do našeho života, přináší něco neokoukaného a vzrušujícího, ale je to tak trochu optický klam. Eso totiž nepřichází samo, velice brzy je následováno celou suitou dalších devíti karet, z nichž každá představuje ...
Celý článek

Pohlednice z Orvieta

Představte si Betlém v popoledním žáru; samé kostky z neomítnutých kamenů, gotické obloučky oken, arkýře, oblouky od domu k domu, a mezi nimi modrá hlubina země a nebes. V hlubokém stínu chodeb šijí ženy nebo pracují bene merentes; je to jako Giottovy obrazy. Se vším všudy je to čtrnácté století; a čisto, jako by půda byla umetena prostřenými rouchy a ratolestmi palmovými. Napravo a nalevo místo ulic schody se samými oblouky; a všudy vidíte přímo ...
Celý článek
/ OSTATNÍ, Pohlednice

Tematické sady: Literární a filmová klasika

Příběhy karet a příběh tarotu by nebyl úplný, kdybychom vynechali poslední okruh, a tím jsou (můžeme-li je tak nazvat) kultovní sady neboli sady na kultovní témata literární či filmová. Není jich zase tolik, kolik by člověk možná čekal, vzhledem k tomu, jak se dnes všichni ohání slovem „kultovní“. Tyto sady cílí na konkrétní skupinu vyznavačů tarotu a bez znalosti tématu je prakticky nemožné do obrázků nějak hlouběji proniknout. Tarotové karty se ve filmech objevují jako ...
Celý článek

Pohlednice z Večky kuly

Večka Kula se nachází na mysu Kula poblíž městečka s názvem Starigrad-Paklenica v Chorvatsku. Místo bylo osídleno už v době bronzové, z níž pochází řada nálezů v místním archeologickém muzeu. Na přelomu 1. a 2. století po Kristu zde Římané založili municipium s názvem Argyruntum, které po zániku římské říše ve 4. století n.l. osídlili Chorvaté. Pozůstakem antického dědictví je zřejmě i místní varianta starověké báje o králi Midasovi (nebo také irském Learovi, v podání ...
Celý článek
/ OSTATNÍ, Pohlednice

Katedrála Notre-Dame v Remeši

Remeš bývala původně keltská osada, později římské město Durocortorum, od 3. století v něm sídlilo biskupství. Statut města má od roku 1139. Remeš (fr. Reims) nese jméno po jednom z nejuctívanějších svatých starých Franků, biskupovi Remigiovi (cca. 436-533), který v katedrále pokřtil prvního z franc(ouzs)kých králů, Merovejce Chlodvika I. Katedrála v Remeši je jedním z největších architektonických skvostů středověké Francie. Práce na této slovutné stavbě začaly 6. května 1211 poté, co vyhořela původní ještě románská ...
Celý článek
/ Tajemství katedrál

Kršna – kvítko z čertovy zahrádky

Kršna (nebo též Krišna) je podle védské tradice  Nejvyšší Bůh, ze kterého vše pochází, a který všemu vládne. Jeho jméno znamená „tmavý“. Někdy je označován za osmého avatára  (neboli vtělení) boha Višnua, ale podle Bhágavata Purány je Kršna a Višnu jedna a táž osoba, avšak Višnu má svůj původ v Kršnovi, tzn., že Kršna je ve skutečnosti zdrojem všech avatárů tedy i Višnua. Jako hinduistický bůh proslul zejména svými žertíky, jimiž bavil i rozčiloval jak ...
Celý článek
/ MYTOLOGIE

Kálí aneb Matka se zlobí

Bohyně Kálí (též Kaliká) je hinduistickou bohyní času, změny, smrti, temnoty, věčné energie a pozření, vítězkou nad démony. Její jméno znamená "černá" a bývá považována za družku Šivy, boha ničitele i stvořitele, askety i extatického milovníka v jedné osobě. Jedním z přídomků Šivy je Kála, "černý". Díky tomuto svazku je někdy Kálí ztotožňována s jinými bohyněmi (např. s Šivovou ženou Párvatí, nebo se svou "matkou" Durgou), jindy je obecně uctívána pod jiným jménem (např. Chamunda, Bhagawati, Parašakti etc.) Jedním ...
Celý článek
/ MYTOLOGIE

Něco o drahokamech…

Jak už bylo řečeno, základní symbolika katedrál se skrývá v představě, že nebeský Jeruzalém sestupuje na zem. Jak se lze dočíst v Janově Zjevení, nebeský Jeruzalém je město ze zlata, jež září jako křišťál:  „Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál.  Základy hradeb toho města jsou samý drahokam: první základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý ...
Celý článek
/ Tajemství katedrál

Růžicová okna (rozety)

Západní barevné vitráže v katedrálách byly po staletí zdrojem krásy a inspirace. Stejně jako buddhistické a hinduistické mandaly jsou i křesťanská růžicová okna znázorněním cesty k vnitřní proměně a uzdravení. Vejdete-li do zšeřelé gotické katedrály jste zasaženi a často i hluboce pohnuti krásou barevných paprsků zářících skrze okenní skla jako šperk. Pohled na růžicové okno může pozorovatele přenést od běžného vědomí ke klidnému meditativnímu naladění... Většina lidí ve středověku neuměla číst ani psát. Ale přesto ...
Celý článek
/ Tajemství katedrál

Katedrála Notre-Dame v Lausanne

Z raně křesťanské svatyně byla přestavěná kolem roku 1000, roku 1173 zahájil románskou stavbu trojlodí biskup Laundry de Durnes. Hotová stavba byla vysvěcená roku 1275 za přítomnosti papeže Řehoře X. a římského císaře Rudolfa Habsburského. Cenný soubor monumentálního kamenosochařství rané gotiky ve Švýcarsku tvoří tympanon a sochy jižního portálu (dnes zaskleného). V 1. třetině 16. století biskupové Aymon a Sébastien de Montfalcon dostavěli západní portál a upravovali interiér a křestní kapli. Od roku 1536 katedrála ...
Celý článek
/ Tajemství katedrál

Tarot a dědictví antiky

Čtvrtým okruhem, kterému se zde budeme věnovat, je oblast na jih od Evropy, oblast, která se stala kolébkou moderní evropské civilizace – Egypt a na něj navazující kultura antiky a později byzance. Podle Hérodota „je Egypt darem Nilu“ a tarot je možná darem Egypta. Podle esoterní tradice sahají počátky tarotu až do bájné Atlantidy, proto nepřekvapí řada tarotových sad na motivy egyptského náboženství, mytologie a kultury. Okouzlující kultura starověkého Egypta se začala rozvíjet ve třetím ...
Celý článek

Palazzo Schifanoia

Vzdálená půl hodiny vlakem severním směrem od Bologni bývala Ferrara sídelním městem vévodů z Este, výstřední rodiny, která v období renesance působila jako hlavní politická síla. Vévodové z Este si zaplatili nejlepší umělce tehdejší doby a postavili město, které se navzdory relativně malému počtu obyvatel stalo (a dodnes zůstává) jedním z nejelegantnějších městských center ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ

Září: Vítězství Vulkána, Cosmé Tura

Regentem měsíce září je Vulcan alias řecký Hefaistos, bůh ohně, sopek a kovářství. Héfaistos, syn Dia a Héry, bůh ohně a božský kovář, se narodil jako slabé a chromé dítě. Když Héra uviděla takového neduživého syna, rozhněvala se a svrhla jej z Olympu ...
Celý článek

Srpen: Vítězství Cerery, Cosmé Tura

Regentem měsíce srpna je římská bohyně zemědělství, úrody a sklizně, manželství a smrti, bohyně Ceres. Jejím řeckým protějškem je známější Démétér, jedna z někdejších bohyň matek, jako byla např. sumerská Innana, egyptská Hathor nebo maloasijská Kybelé, se kterou jsme se setkali na předchozí fresce pro měsíc červenec ...
Celý článek

Podivná karta 2 holí

Obrazy a sochy svatého Rocha roztroušené po celé Evropě vyvolávají u nezasvěcených smích i velký údiv. Světec nadzdvihuje svou zřasenou tuniku, aby ukázal krůpěje krve tekoucí po vnitřní straně stehen. Doprovází jej pes, jehož tlama je na dvou místech viditelně vyboulená. Lidová legenda tento světcův atribut vysvětluje Rochovou dobrovolnou kastrací, kterou údajně podstoupil proto, aby ho žádný chtíč neodváděl od pomoci nemocným. Další výklad tvrdí, že Rocha „vykleštil“ sám pes a že symboly jeho mužství ...
Celý článek
/ Náměty karet, TAROT

Červenec: Vítězství Jupitera, Cosmé Tura

Červencovým souhvězdím je Lev, jak ve svém díle Astronomica píše římský autor Manilius. Je to tradičně erbovní zvíře králů a vládců, proto na vítězném voze taženém dvěma Lvy vidíme vládce římského panteonu bohů Jupitera a bohyni Kybelé, která se o něj opírá zády. Kybelé pochází z Frýgie (území dnešního Turecka), kde byla uctívána jako bohyně plodnosti. Sídlila v divokých horách a byla uctívána jako Velká Matka ...
Celý článek

Červen: Vítězství Merkura, Cosmé Tura

Regentem měsíce června je všestranný posel bohů Merkur, bůh cest a cestování, pastýřů, zlodějů a obchodníků, řečnického umění, vědy a magie a také průvodce duší do podsvětí. Jeho tradičním atributem je hůl, kolem které se obtáčejí dva hadi, tzv. caduceus, Hermova hůl, s jejíž pomocí může na lidi seslat smrt i spánek ...
Celý článek

Květen: Vítězství Apollóna, Francesco del Cossa

V květnu Slunce vstupuje do znamení Blíženců (21.5). K této skutečnosti odkazuje na fresce řada zjevných i méně nápadných detailů. Manilius Phoebus odvozoval, že regentem tohoto měsíce je Apollón, řecký bůh slunce, rozumu, světla a jara. Jeho dvojčetem byla bohyně měsíce a lovu Artemis.  Apollón lidem dokáže způsobit náhlé onemocnění nebo smrt (býval spojován s morem a brán zároveň jako ochránce proti němu). Je také bohem pastýřů, neboť podle řecké mytologie přisoudil kdysi kravám krále Adméta (jejichž stáje ...
Celý článek

Duben: Vítězství Venuše, Francesco del Cossa

Vládkyní měsíce dubna je Venuše, bohyně lásky. Na fresce ji vidíme sedět na trůně, který zároveň funguje i jako jakýsi člun tažený párem labutí po mírně zvlněné hladině řeky. U nohou jí klečí bůh války Mars, kterého poznáme podle helmice, brnění a štítu v červených barvách jeho planety. Bůh ovládnutý láskou je řetězem připoután k bohyni ...
Celý článek

Březen: Vítězství Minervy, Francesco del Cossa

Vládkyní měsíce března je Minerva, římská bohyně moudrosti, která v průběhu pozdní antiky a středověku přejala rysy řecké Pallas Athény. Stejně jako její řecký protějšek nosí i Minerva prsní štít zvaný aigida s hlavou gorgony Medúsy, kterou zabil Perseus, v ruce drží kopí ...
Celý článek

Tarot Karla VI.

Základem této sady je karetní hra, která byla už před mnoha lety pojmenována jako Tarot Karla VI. Je vzácným příkladem luxusní karetní hry, která se objevila v době italské renesance a jíž je nám známo zhruba dvacet druhů. Z původních 78 listů tohoto souboru se jich dochovalo 17. Jejich spojení se jménem Karla VI. však není zcela přesné, neboť tyto karty vznikly v severní Itálii až v pozdějším období, než ve kterém tento francouzský král vládl (1368-1422). Poprvé tuto hypotézu zveřejnil  ...
Celý článek

Sibyla Erythrejská

Sibyla Erythrejská pochází pravděpodobně z maloasijských Erythrejí. Je to nejznámější hellénská Sibyla. Předpověděla porážku Trójanů, píše o ní Apollodóros a Herakleitos z Efezu. Michelangelo ji zachytil v momentě, kdy nerušeně otáčí stránky své knihy. Vyzařuje z ní ušlechtilost a vznešenost. Malý putti v pravém rohu zapaluje svícen. Cherubín drží zapálenou pochodeň a plamen, který z ní vychází, vypadá spíše jako ohnivý pták, jako Duch svatý přilétající na svatodušní svátky. Všimněte si, že Sibyla nečeká, až ...
Celý článek

Sibyla Lybijská

Libyjská Sibyla je ze všech postav nejvýrazněji umístěná v prostoru. Michelangelo zde zároveň zvolil nejvíce komplikovanou kompozici, tzv. figuru serpentinatu. Její tělo dosahuje nejvyššího stupně spirálového otočení. Sibyla je mladá a krásná. Má nádherné hladké a témeř průsvitné orientální šaty a jemnou pleť. Její záda a ramena jsou vypracovaná, ale ne tolik mužsky robustní jako u Sibyly Kúmské. Její tělo je pružné, pevné, atletické. Z jejího čtení v knize proroctví ji zjevně něco vyrušilo, protože ...
Celý článek

Sibyla Kúmská

Sibyla Kúmská je v kapli umístěna přímo uprostřed řady svých kolegyň a kolegů po pravé straně od vchodu. Je ze všech nejrobustnější a nejvíce nápadná. Sibyla je pootočena bokem, zatímco nohy jsou zpříma. Nahlíží do ohromné knihy, která je jistě těžká, a Sibyla si ji proto musí opírat o opěradlo svého trůnu. Je to také vzácná a důležitá kniha, proto ji podložila polštářem, aby se nepoškodila. Její výraz je soustředěný námahou, jak zaostřuje zrak, protože ...
Celý článek

Sibyla Delfská

Delfská Sibyla patřila ke kněžkám Apollónova chrámu v Delfách a zmiňuje se o ní Plútarchos, občanským povoláním velekněz tohoto chrámu. Ze všech Sibyl na stropě v Sixtinské kapli je nejmladší a má nejkrásnější tvář dívky sotva čtrnáctileté s podivně smutným výrazem. Sedí na svém trůnu nad pravou stěnou směrem od vchodu, v ruce drží svitek a překvapenýma, doširoka otevřenýma očima otáčí hlavu, jako by žasla nad tím, co právě spatřila ve své vizi. Jako by ...
Celý článek

Sibyly

Ve starých dobách a v mytologické tradici mnoha národů se hovoří o tom, že věštkyně byly ženy, které lépe slyšely poselství bohů než muži. V antické tradici byly sibyly milenkami Apollónovými. Úspěšné sibyly měly k Apollónovi dobrý vztah a byly uctívány i svými spoluobčany. Stýkaly se s bohy legitimním způsobem podobně jako milenky Diovy. Sibyla je řecko-římské slovo pro označení věštící ženy (sibulla). Pokud jde o jeho skutečný původ, vedou se o tom četné spory. Mohli bychom toto slovo ...
Celý článek
/ HISTORIE

Judita a Holofernes – Zachariáš – David zabíjí Goliáše

Čtyři rohové plochy v Sixtinské kapli vyhradil Michelangelo biblickým postavám, které se nějakým způsobem zasloužily o přežití židovského národa a zabránily jeho zániku. Dvě tyto tzv. pendety  na stěně protilehlé k monumentální fresce Poslední soud popisují dva příběhy: Juditin a  příběh pozdějšího krále Davida. Prostřední freska zobrazuje Zachariáše, jednoho ze starozákonních proroků. Michelangelo na této straně kaple s prací začínal, zmíněné fresky tedy patří k prvním, které vznikly v rozmezí let 1508-10. Zachariáš patřil ke ...
Celý článek

Noemovo opilství

Poslední freska z devíti hlavních scén uzavírá nejen vyprávění o Noemovi, ale potažmo celý příběh prvního lidstva. Námětem je několik veršů (20-27) z deváté kapitoly Genesis: I začal Noe obdělávat půdu a vysadil vinici. Chám, otec Kenaanův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím. Ale Šém a  Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdouce pozpátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili. Když  ...
Celý článek

Potopa

Scéna potopy vznikla jako vůbec první, kterou Michelangelo v Sixtinské kapli namaloval. Její vznik provázely technické potíže plynoucí jak z Michelangelovy nezkušenosti s malováním fresek, tak z neznalosti účinku obrovského prostoru kaple, který Michelangelo nevzal při navrhování kompozice v úvahu. První se podařilo díky zásahům restaurátorů omezit na minimum, druhé napravil sám autor na následujících výjevech, na nichž drasticky zredukoval počet postav, jejichž velikost zvětšil na samou hranici deformace. Freska zobrazuje jeden z nejstarších příběhů, ...
Celý článek

Noemova oběť

Jak už bylo řečeno, centrální část stropu zachycuje devět hlavních příběhů Genesis. První trojice popisuje stvoření vesmíru a planet, druhá trojice vypráví o stvoření člověka a o jeho úpadku a třetí trojice je o naději spojené s novou érou, novým počátkem, po potopě světa. Ve třetí trojici však Michelangelo z nějakého důvodu porušil posloupnost biblického vyprávění. Logicky by měla po Vyhnání z ráje následovat scéna s potopou. Michelangelo však pokračuje Noemovou obětí, která je vyvrcholením ...
Celý článek

Prvotní hřích a Vyhnání z ráje

"Dvojfresku" Prvotní hřích a Vyhnání z ráje namaloval Michelangelo za třináct dní. Je jedinečná už svou kompozicí nemluvě o bohaté symbolice, která však vyplývá z námětu samotného. Obraz zahrnuje dvě samostatné scény oddělené Stromem poznání, který, jak známo, rostl přímo uprostřed zahrady Eden. Scéna vlevo představuje pokušení; krajina je členitá a plná života. V kontrastu k ní stojí pravá polovina, která je pustá a neutěšená. Těla Evy a Adama před pádem evokují jiný mytologický námět, ...
Celý článek

Kostel San Petronio v Bologni

Bazilika San Petronio v Bologni měla být gigantickým kostelem, dlouhým 182,5 metrů, s transeptem širokým 136,8 metru a ohromnou kupolí v křížení. Přesto nešlo o biskupský, nýbrž o pouhý farní kostel. Plány vypracoval Antonio di Vicenza. Ten však roku 1400 zemřel. Roku 1525 byla dokončena loď a „provizorně“ uzavřena mělkou apsidou. Dodnes je kostel nedokončen, ovšem i pouhý fragment původní stavby překvapuje svou velikostí. V působení interiéru bylo totiž nepochybně překonáno všechno, co do té ...
Celý článek
/ HISTORIE, OSTATNÍ

Stvoření Evy

Freska Stvoření Evy byla první scénou dokončenou po výměně lešení (které obsáhlo jen polovinu délky kaple), pravděpodobně na podzim 1511. Michelangelo si tehdy (poté, co měl sám možnost spatřit svou práci z pohledu návštěvníka kaple) uvědomil, že vysoký počet malých postav je obtížně čitelný a kompozici Stvoření  Evy a následujících výjevů drasticky zjednodušil. Tím se také snížil počet giornat, kartonů, které dokázal zpracovat za jeden den, z dvanácti až třinácti na pouhé čtyři. Tím se také vysvětluje ...
Celý článek

Stvoření Adama

Při malování stropu Michelangelo postupoval od vchodových dveří směrem k oltářní stěně, na kterou později namaloval Poslední soud. Stvoření Adama následovalo po nucené pauze v roce 1510-11, kdy bylo demontováno lešení a fresky částečně odkryty. Při pohledu zdola, z hloubky třinácti metrů, si Michelangelo uvědomil, že scény plné postav jsou obtížně čitelné. Série maleb, které vytvořil v druhém bloku počínaje Adamem, už mají méně komplikovanou kompozici, postavy jsou robustnější a s výraznějšími gesty. Biblický příběh ...
Celý článek

Oddělení souše a vod

Tato freska je třetím výjevem, který Michelangelo namaloval, ale v Bibli se tento děj odehrává druhý den. Bůh zde odděluje vody od země. Voda je na obraze znázorněna v zadní části za Bohem v levém horním rohu. Není téměř vidět, jelikož ji překrývá rozevlátý plášť, který nadnáší družina andělů. Výjev je inspirován verši 6-10 první kapitoly Genesis: I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“ Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod ...
Celý článek

Stvoření Slunce, Měsíce a rostlin

Michelangelo zde vyobrazil třetí a čtvrtý den stvoření v příběhu Genesis. Freska byla namalována jako druhá v pořadí. Z tohoto obrazu na nás dýchne Michelangelův smysl pro humor. Ač zřejmě silně introvertní člověk, zde neváhal a namaloval Boha velmi zlidštěného. Celý výjev je prodchnutý horečnou činností: Bůh rozmáchlými gesty posunuje vesmírná tělesa v prostoru jako by to byly dětské hračky. Chvíli je tu a chvíli onde. Majíce plné ruce práce s tvořením světa a vesmíru, ani si ...
Celý článek

Oddělení světla a tmy

Prostředních 9 fresek klenby tvoří nejvýznamnější část celé výzdoby. Odehrává se na nich příběh Genesis. Okolo architektonických prvků klenby umístil Michelangelo nahé mladíky tvz. Ignudi. Jsou to hrdinové a mučedníci, kteří vyjadřují skryté pocity. Toto rozložení vyvolává představu hrdinské antiky. Každí dva ignudi drží společně jeden medailon, na kterém je vyzobrazena scéna ze Starého zákona. "Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch ...
Celý článek

Potrestání Hamana – Jonáš – Mojžíš a bronzový had

Čtyři rohové plochy v Sixtinské kapli vyhradil Michelangelo biblickým postavám, které se nějakým způsobem zasloužily o přežití židovského národa a zabránily jeho zániku. Dvě tyto tzv. pendety  nad oltářní stěnou s freskou Poslední soud popisují vítězství nad proradným vezírem Hamanem (vlevo) a potrestání malověrných v příběhu Mojžíše a bronzového hada (vpravo). Uprostřed je vymalován prorok Jonáš... Potrestání Hamana (The Punishment of Haman) Haman byl za vlády krále Achašveróše důležitým perským činovníkem. Měl v úmyslu vyhubit všechny ...
Celý článek

Poslední večeře a Da Vinci Tarot

  Da Vinci tarot je tarotová sada namalovaná podle výtvarných děl renesančního génia. Obrazy jsou vyvedené ve zvláštních kouřových odstínech, což je zřejmě odkaz na techniku sfumato v níž byl mistr (jako ostatně ve všem); na kartách najdete také Leonardovy technické nákresy, anatomické studie a zápisky z jeho deníků v zrcadlovém písmu. Trochu zvláštní je výběr obrazů pro jednotlivé karty. Někde se obraz "potkává" s jejím významem, jinde ne. Celkově je ovšem sada na pochopení ...
Celý článek
/ Náměty karet, TAROT

Saint Nicaise

Saint Nicaise byl osmým remešským biskupem a je patronem města Remeše. Jeho jméno je odvozeno z řeckého níké - vítězství. V roce 407 překročili Vandalové Rýn, drancovali severní Galii,  až dorazili do Remeše. Vyděšení obyvatelé města se buď skryli nebo z města utekli. Biskup Nicaise s několika věřícími našel útočiště v katedrále. Na jejím prahu před barbary poklekl v naději, že budou ušetřeni. Ale byl sťat. Jeho sestra sv. Eutropia a kanovníci sv. Jogundus a ...
Celý článek

Gerrit van Honthorst (1592-1656)

Gerrit van Honthorst byl holandský barokní malíř žijící a tvořící mezi roky 1592 a 1656. Byl pokračovatelem Caravaggia, jehož díla studoval v Římě; patřil k tzv. utrechtské malířské škole caravaggistů kterou založil spolu s Hendrickem ter Brughenem a Dirckem van Baburenem po roce 1620 v Římě. Tento malířský směr měl značný vliv na díla Halse, Rembrandta a Vermeera. V jeho dílech se mísí vliv Abrahama Bloemaertse a Caravaggia, opakovaně využíval nasvícení svícemi pro navození noční ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Malíři

Králové

Jako archetyp je král logicky zobrazením základního mužského principu, je protipólem královny a zároveň jejím partnerem. A podobně jako se předchozí dvorní karty zrcadlí v obrazech velkých arkán (pážata v Bláznovi, rytíři ve Vozu a královny v Císařovně), odráží se v králích čtyřmi různými způsoby Císař. Král představuje poslední fázi našeho zrání. Ne nadarmo se říká, že se musíme umět „opanovat“, ovládat. Je to člověk, který se zná a se svými dobrými i špatnými stránkami dovede zacházet. Od pážete ušel ...
Celý článek

Královny

Tarotové královny představují třetí úroveň poznání a vyspělosti a odráží se v nich čtyřmi různými způsoby základní ženský archetyp, a to je Císařovna. Královna má navíc jednu zajímavou vlastnost: může být královnou matkou, královnou manželkou nebo prostě královnou. Ze všech dvorních karet má vlastně největší moc, protože svým jednáním a chováním může ovlivňovat Páže, Rytíře i Krále… ...
Celý článek

Rytíři

V tarotu rytíři představují pohyb a dynamiku. V návaznosti na charakter svého živlu jsou aktivně působící silou, která nějakým způsobem „rozjede“ události, nastartuje nějaký proces. Tradičními symboly jsou atributy rytíře: kůň, brnění, zbraň. Symbolizují především sílu, odvahu, statečnost, nesobeckost, odhodlání pomáhat, vytrvalost. Úctu k hodnotám, které chrání i za cenu života (většinou vlastního) ...
Celý článek

Pážata

Archetyp pážete v tarotu reprezentuje nezralé energie, počáteční a nenápadné signály rodící se záležitosti. Představují odrostlejší děti, dalo by se říci teenagery a velmi mladé lidi. Jsou to poslové a pomocníci. Jejich symbolika se odvíjí od jejich živlu – pohárů, holí, mečů a pentaklů. Na stupnici zkušeností představují nejnižší úroveň ...
Celý článek

Dejme cihlu k cihle

SYMBOLIKA STAVEB, MÍST A PROSTŘEDÍ Poslední okruh tarotové symboliky a zároveň poslední část našeho seriálu věnujeme strukturám, kterým jejich podobu vtiskly lidské ruce. V tarotových kartách jsou doslova a do písmene všudypřítomné, ať už se jedná o stavby všední či posvátné, místa určená k obývání nebo k uctívání, královské paláce nebo příbytky prostých lidí. Žijeme ve světě, který si sami utváříme. Soubor Pdf ke stažení Strašidelný dům je dům nebo jiná budova, o kterém se věří, že je ...
Celý článek

Fauna a Flora

ZVÍŘECÍ A ROSTLINNÁ SYMBOLIKA Druhý velký okruh tarotové symboliky lze zahrnout pojmem příroda. Zvířata byla člověku od počátku zdrojem potravy, oblékala ho a později se stala zdrojem energie. Jiná zvířata ho ohrožovala a naplňovala bázní. Je tedy celkem logické, že byla zvířata posvátná a pro člověka představovala samotné božstvo... Zvířecí symbolika má mnoho vrstev a téměř vždy se odvíjí od asociací, které si člověk utvářel na základě pozorování zvířecího chování. Řada vlastností a povahových rysů je dobře ...
Celý článek

Šaty dělají člověka

SYMBOLIKA OD HLAVY AŽ K PATĚ Postavy na tarotových kartách jsou někdy záměrně namalovány tak, že nelze jednoznačně určit má-li to být muž či žena. Pak je vodítkem jejich oděv. Svým oděvem vysílá každý člověk směrem k ostatním jasný signál a oděv se tak stává jedním ze základních prostředků mimoverbální komunikace. Oděv je zkrátka informace, na níž spoléháme a najdeme-li pod šaty něco "jiného", než jsme předpokládali, překvapení nemusí být vždy jen příjemné... Soubor Pdf ...
Celý článek

Mytologické sady: Svět východu

Za další samostatnou tarotovou kapitolu můžeme považovat sady inspirované východními kulturami, jejichž pohled na svět je postaven na zcela odlišném vidění a vnímání okolního světa, než jak to známe z našeho kulturního okruhu. Nejedná se o koncept našeho západního pojetí (které je založeno na diskusi, sporu a argumentaci sokratovského typu), ale spíše o školy moudrosti, které kladou důraz na poznávání sebe sama subjektivními metodami (meditace) ...
Celý článek

Baba Jaga

Ruská baba Jaga má podobu staré odpudivé ženy, se šedými vlasy, často velmi vyhublé a někdy i s železnými zuby. Svá dlouhá prověšená ňadra si přehazují přes rameno při pronásledování své oběti. Přítomnost cizince odhalují díky svému vynikajícímu čichu. Její příbuzenstvo se omezuje na ženy, často je jednou ze tří sester a mívá dcery, ty se často objevují v podobě klisen. Manžela či partnera nemívá, jen výjimečně se vypráví o tom že zplodila syna. Ten ...
Celý článek
/ MYTOLOGIE

Trojný princip Bohyně Matky

Kult bohyně, která sídlila v divokých horách a byla uctívána jako Velká Matka, byl rozšířen v maloasijské a syrské oblasti. Často byla ztotožňovaná s Matkou Zemí. Znali ji po celém starověkém světě. Po celá staletí, pokud ne dokonce tisíciletí, byla tato mateřská a pečovatelská bohyně doprovázena divokými zvířaty, žila ve skalách, horách a dřevech, měla moc nad zvířecím a rostlinným světem a byla považovaná za tajemnou bytost s nevyčerpatelnými možnostmi (Robert Turcan, The Cults of ...
Celý článek
/ MYTOLOGIE

Runatál

Norská báseň Runatál je rozdělena na dvě různé části. První část je jakýmsi úvodem, týká se Ódinovy oběti na stromu světa Yggdrasilu, odkud po devíti dnech a devíti nocích přinesl runy: On visel na větry zmítaném stromě, v neznámu co koření; jsa proklán kopím po devět nocí moudrý Ódin sám sobě obětí. Nejedl chléb a nepil nic, jen hleděl v hlubin tmy, pak zaplakal a runy vzal. Konečně vrátil se. Bolthornův syn, který jest otcem ...
Celý článek
/ MYTOLOGIE

Čarovné kotle

Zázračné kotle jsou často se opakujícím námětem v keltské mytologii. Některé překypují hojností, jiné vracejí mrtvým život a další obsahují zvláštní nápoj moudrosti. Dagdův obrovský Kotel hojnosti přetékal dostatkem chutného masa; žádný hrdina neodešel od stolu hladový, ačkoli zbabělci nikdy nic nedostali. Z Branova ohromného Kotle znovuzrození vycházeli válečníci znovu živí, ale němí; v Annwnu byl pak další Kotel znovuzrození, který střežilo devět panen. V Kotlích vědění se vařil "greal" neboli nápoj moudrosti. Nejslavnější z ...
Celý článek
/ MYTOLOGIE

Merlin

Jako literární postava se Merlin vyskytuje prakticky ve všech zpracováních Legendy o králi Artuši i mnoha dílech, která tuto legendu využívají jen jako svůj rámec nebo naopak epizodu. Historicky první zmínka o Merlinovi je v díle velšského kněze Geoffreye z Monmouthu, který je také autorem samotného přepisu jména Merlin. Jeden z nejvýznamnějších zdrojů artušovských příběhů je keltská mytologie. Sami Keltové jsou jedním ze záhadných národů, protože po sobě nezanechali žádné písemné památky. Keltské národy však ...
Celý článek
/ MYTOLOGIE

Císařovy nové šaty

HISTORIE OBLÉKÁNÍ, MÓDA A TAROT. "Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky.“ A tak Bůh vyhnal Adama a Evu z Ráje... Co o nás náš oděv vypovídá? A Jaký význam má oděv v tarotových kartách? Co naopak ...
Celý článek

Z masa a kostí

LIDSKÉ TĚLO A JEHO ČÁSTI. Lidskému tělu a jeho částem byl odjakživa přikládán symbolický význam, obvykle na základě podobnosti. V mnoha mýtech se lze setkat s představou, že svět byl stvořen z různých částí člověka... Pdf soubor ke stažení Hlava, potažmo hlava bez těla, se v umění i v dějinách objevuje poměrně často. Nejznámější hlavou je hlava gorgony Medúsy. V Bibli najdeme příběh o Juditě a Holofernovi, o Davidovi a obru Goliášovi... V řeckých mýtech ...
Celý článek

Ecce, homo!

POSTAVY, PROFESE, ČINNOSTI A GESTA. Jestliže je tarot systémem obrazů ilustrujících generační zkušenosti lidstva a dosažené poznání, pak jednotlivé osoby v něm vyobrazené musí logicky vycházet ze života, ze společnosti, ze světa, který člověka obklopoval a obklopuje. Na psychologické úrovni tyto postavy symbolizují části našeho JÁ a ROLE, které v průběhu svého zrání a v určitých situacích JÁ hraje... Pdf soubor ke stažení ...
Celý článek

Symboly v tarotových kartách

Ústředním tématem tarotu je ČLOVĚK; o něm, o nás to celé je. Člověk je „mírou všech věcí. Jsoucích že jsou a nejsoucích že nejsou“ (Protágorás z Abdér). Člověk je svrchovaným tvorem (alespoň v té naší fyzické dimenzi), on pojmenovává věci a dává jim ve svém světě místo, on je staví do vzájemných souvislostí, on si k nim i mezi nimi vytváří vztahy. Protikladem k tomu je působení univerza, které je mimo lidský dosah, ovlivňuje nás, aniž bychom ho ...
Celý článek
/ Symboly a symbolika, TAROT

Šašek, harlekýn a ti druzí

Šašek je označení pro komickou postavu. Její výskyt lze prokázat již v řeckých a římských komediích, později ve středověkých fraškách. Dále se šašek uplatňoval na panovnických dvorech. Šašek býval obvykle oděn v pestrém oblečení, na hlavě míval čapku či kuklu s rolničkami. Šašek mívá různá další označení, např. Harlekýn, v Německu Hanswurst. Později se objevuje v Commedii dell'arte, což znamená (přeloženo z italštiny) „komedie profesionálních herců“. Jde o druh improvizovaného divadla barokní Itálie. Největšího rozmachu ...
Celý článek
/ Symboly a symbolika

Hůl

Hůl jako předmět se v dějinách člověka objevuje na samém počátku. Troufnu si tvrdit, že prakticky od chvíle, kdy slezl ze stromu. Ocitnuvše se na ploché zemi a vystaven šelmám, potřeboval něco, čím by se ubránil a něco, oč by se mohl opřít. Hůl zkrátka byla od samého počátku lidské existence nezbytnou součástí našich životů. Jako každý předmět, který v sobě ukrývá množství funkcí, od obranné po rituální, se záhy stala mocným symbolem a vyšvihla ...
Celý článek
/ Symboly a symbolika

Tajemství růže

"Langdon usoudil, že bude lepší nepouštět se do výkladu nejzajímavější ze všech vlastností pentagramu, kterou je grafický důvod jeho přiřazení k Venuši. Jemu samotnému vyrazilo dech, když se jako mladý student astronomie dozvěděl, že Venuše na své oběžné dráze opíše každé čtyři roky dokonale pravidelný pětiúhelník. Starověkým učencům učaroval tento poznatek natolik, že se Venuše a potažmo pentagram staly symboly dokonalosti a krásy."  Dan Brown, Šifra mistra Leonarda Každý dnes ví, že je růže symbolem ...
Celý článek
/ Symboly a symbolika

Symbolika hlavy

Dekapitace neboli oddělení hlavy od zbytku těla je nejsnazší způsob usmrcení (nejen) člověka. Na své pouti dějinami se lidstvo setkalo s usekáváním hlav teprve po zvládnutí technologie umožňující výrobu sečných zbraní (poprvé v době bronzové na přelomu 3. a 2. tisíciletí př. n. l.). Je jisté, že byly zaznamenány případy (a jistě ne vzácné), kdy tělo oddělené od hlavy vykazovalo i po oddělení jisté známky "života". Jednalo se vesměs o poslední záchvěvy umírajících nervů a ...
Celý článek
/ Symboly a symbolika

Děti krále Llyra

Králem kmene Tuatha Dé Dannan byl muž jménem Llyr. Když mu zemřela žena, nabídl mu král celého Irska, Bove Derg, za ženu jednu ze svých dcer. Llyr si vybral tu nejstarší, která mu dvakrát porodila dvojčata. Při posledním porodu však zemřela. Llyr se opět obrátil na Bove Derga a dostal za ženu jeho druhou dceru, Evu. Ta se nejprve s láskou starala o tři syny a jednu dceru. Pak na ně ale začala stále více ...
Celý článek
/ MYTOLOGIE

Šestero labutí

Jednoho dne si král opět vyjel na lov a královna popadla klubko i košilky a vydala se do lesa také. Princové byli radostí bez sebe, když viděli někoho přicházet, mysleli, že to je milovaný otec a běželi mu vstříc. Místo otce před nimi ale stála královna a než se nadáli, na každého z nich hodila očarovanou košilku. Sotva se hedvábí dotklo jejich tělíček, proměnili se chlapci v labutě a ty odlétly pryč... celý text >>> ...
Celý článek
/ MYTOLOGIE

Lohengrin

Telramund, ponoukán Ortrudou, obviňuje Elsu, že zavraždila svého bratra, nedospělého Gottfrieda. Vyšla s ním kdysi do háje a vrátila se sama, nedovedouc vysvětlit Gottfriedovo zmizení. Elsa vypovídá, že tehdy v lese upadla ve spánek, v němž se ji zjevil krásný rytíř, slibující jít v boj za její čest. Král Jindřich stanoví, aby rozhodl boží soud. Telramund bude hájit svou žalobu. Rytíř, kterého si Elsa vyvolí, rozhodne její při. Elsa vyzývá tajemného rytíře svého snu. Ve ...
Celý článek
/ MYTOLOGIE

Kyknos a Faéthón

Jeden řecký mýtus vypráví o dvou neustále soupeřících přátelích. Jeden se nazýval Kyknos a druhý Faetón (Phaeton). Jednou spolu závodili v nebeském letu. Přiblížili se však příliš Slunci, jejich kočáry vzplály a oba spadli na zem. Kyknos se probral z mrákot a hledal svého druha. V kořenech na dně řeky Eridanu pak spatřil Faetónovo mrtvé tělo. Marně se snažil potopit na dno a vyprostit nebohého druha! Zmožen plakal na břehu řeky. Všiml si jej bůh ...
Celý článek
/ MYTOLOGIE

Symbolika labutě

Labuť. Neznám nikoho, kdo by se nad tímto krásným ptákem alespoň na pár okamžiků nezastavil v němém úžasu nebo radostném vytržení. Labuť to je krása, elegance a jemnost, touha, pravda a láska, ticho, čas a prostor, neposkvrněnost, zranitelnost, smutek. Křídla andělů jsou původně labutí... Labuť byla vždy symbolem čistoty, dokonalé lásky, odvahy a čistého svědomí. Labuť (angl. Swan) se často objevuje v legendách jako dívka. Někdy se stane, že peříčko labutě ukradne lovec a nechce ...
Celý článek
/ Symboly a symbolika

Kukačka

Kukačka je většině lidí dneška známá pro svůj hnízdní parazitismus a zejména pro charakteristické kukání, pro které je považována za zvěstovatelku zpráv a oznamovatelku osudu. Byla posvátným ptákem u mnoha národů již od starověku spojovaným s prosperitou, jarem, mládím a obnovou přírody. U Slovanů patřila k průvodcům Vesny, bohyně jara, Řekové ji spojovali s Hérou, manželkou nejvyššího boha Dia, který se jí dvořil právě v podobě kukačky. V lidových pověrách a pranostikách a vůbec folklóru ...
Celý článek

Havran

Pták v svém ebenovém zjevu ponoukal mne do úsměvu vážným, přísným chováním, jež bylo velmi vybrané - "Ač ti lysá chochol v chůzi, jistě nejsi havran hrůzy, jenž se z podsvětního šera v bludné pouti namane - řekni mi své pravé jméno, plutonovský havrane!" - Havran děl: "Už víckrát ne." A.E. Poe, Havran (Pdf) Podobně jako např. krkavec, kavka nebo vrána má i havran polní významné zastoupení v lidovém folklóru. Již od dávných dob často ...
Celý článek

Liška

O liškách se věří, že jsou obdařeny vyšším rozumem, dlouhým životem a kouzelnými schopnostmi. Liška je oblíbenou postavou různých bajek (Ezop) a bájí, kde často vystupuje v roli chytrých a lstivých, vítězících nad hloupějšími siláky. V japonské a čínské mytologii  platí za démonické zvíře, ve zvířecí symbolice evropských národů ztělesňuje lstivost a vychytralost.  Ve středověkém umění symbolizuje ďábla, nespravedlnost, lež, nestřídmost a lakotu. Ve starých řeckých mýtech jsou lišky spojovány s noční bohyní Hekaté a ...
Celý článek

Slon

Slon je královským jezdeckým zvířetem Asie, je pokládán za symbol suverenity a zároveň síly a pevnosti. Slon zaujímá své místo mezi podivuhodnými exotickými zvířaty, je veskrze pozitivním symbolem, patří mezi obyvatele pozemského ráje, platil za moudrého, za vůdce udávajícího správný směr a také za obzvlášť mravného (protože byl pokládán za frigidního), pronikl do mariánské typologie a stal se jedním z příkladů atributů uvážlivosti, zároveň skýtal obraz neporazitelné síly. Slon je symbolem křtu (samice rodí mládě ...
Celý článek

Medvěd

Pro svou sílu, velikost a schopnost „zázračně obživnout“ ze zimního spánku byl medvěd hnědý uctíván přírodními národy téměř v celé Eurasii a Severní Americe. Nálezy ozdobených medvědích lebek, pohřbených společně s lidskými ostatky, pocházejí již z období paleolitu před více než 30 000 lety. Pro Sámy, staré Finy, Balty a sibiřské domorodce byl medvěd uctívaným tvorem. Věřilo se, že je pánem a hospodářem lesa, příbuzným člověka, který rozumí lidské řeči. Vyslovení jeho pravého jména bylo ...
Celý článek

Holubice

Holubice je opět jedním z ptáků, ke kterým se váže poměrně bohatá symbolika.V první řadě je symbolem lásky, míru a poslem dobrých zpráv. Noe při potopě vyslal holubici, která se napotřetí vrátila s olivovou ratolestí v zobáčku na znamení, že vody klesají a země je blízko. V řecké mytologii byla atributem Venuše – bohyně lásky. Iason a Argonauti zase vyslali holubici, aby je vedla při proplouvání mezi nebezpečnými pohyblivými skalami Symplégadami. V celém předním Orientu ...
Celý článek

Mytologické sady: Svět západu

    Nahoře: Akron Tarot, Charles Frey&Siegfried Otto Hüttengrund, 2004 je světem nově objevených prastarých kultů oděných do moderního hávu; odkazuje k šamanismu, tzv. novému pohanství, k čarodějnicím, bylinkám a magii. Částečně se prolíná i se světem keltů a zejména druidů, o kterých jste si mohli přečíst v minulém dílu ...
Celý článek
/ Náměty karet, TAROT

Mytologické sady: Svět severu

     NAHOŘE: Tarot severních stínů (zleva Ódin, Cernunnos, Thor, Yggdrasil, Lancelot & Guinevere, Perceval) V lednovém pokračování našeho cyklu o tematických tarotových sadách se blíže seznámíme se snad nejpestřejší nabídkou, a tu skýtají sady inspirované konkrétními mytologickými okruhy. Ty lze zhruba rozčlenit do následujících oblastí (přibližně podle světových stran): ...
Celý článek
/ Náměty karet, TAROT

Umění v tarotu

Nahoře: Da Vinci tarot V dnešním pokračování seriálu o tarotových sadách se dostáváme k poměrně specifickému žánru, a tím jsou sady vytvořené podle nebo přímo z uměleckých děl. V naprosté většině případů se jedná o díla výtvarná, tedy obrazy, fresky, sochy... ale najdete i sady, které odkazují k literatuře; ...
Celý článek
/ Náměty karet, TAROT

Pohádkové sady aneb Bylo-nebylo…

Naši cestu za poznáním tarotových karet jsme zahájili řádně v historických knihách a archivech; objevili jsme, že tarot není samoúčelný výmysl, ale že přirozeně vyplynul ze společenské potřeby, ať už jejím zdrojem byla touha si hrát, vzdělávat se anebo poznat budoucnost. Původně seriózně myšlené obrazy navozující posvátnou bázeň ...
Celý článek
/ Náměty karet, TAROT

BLÁZEN: Počátek

"Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí..."    Obušku z pytle ven!, česká filmová pohádka, 1959) Archetyp životního poutníka s duší nevinného dítěte, klikař nad nímž ostražitě bdí Štěstěna osobně. Při prvním setkání s tarotem se do Blázna pravděpodobně zamilujete. Po prvním "kolečku" však (možná) začnete jeho dosud záviděnou bezstarostnost vidět jako nezodpovědnost ke světu, která zatěžuje spíše vás než blázna samotného; ostatně ...
Celý článek

I. MÁG: Schopnosti

„Vezměte trochu vody, přidejte cukr, nasyťte ji CO2 a nalijte do plechovky. Náklady budou pravděpodobně nižší než čtvrťák. Napište na plechovku Coca-cola a můžete si říct o dolar.“  Kjell A. Nördström  (švédsko-norský kostymér *1962) Mág představuje princip univerzální síly či schopností, jichž se člověku dostane zasvěcením do vyššího, běžným lidem nepřístupného vědění. V drtivé většině tarotových sad proto nacházíme na této kartě vyobrazení „mága“ ve smyslu učence, alchymisty, v širším významu pak někoho, kdo má moc ovlivňovat věci, řídit procesy, popř. měnit jejich běh i podstatu...  ...
Celý článek

II. VELEKNĚŽKA: Intuice

"Nedopusťte, aby v hluku cizích názorů zanikl váš vlastní vnitřní hlas."  Steve Jobs, americký programátor a podnikatel Velekněžka je ve své podstatě velmi ženskou a dalo by se říci i velmi intimní kartou. V tarotu zastupuje princip Tušeného, Skrytého. Něčeho, co není na povrchu vidět, ale přesto si to uvědomujeme. Souvisí také s naším chápáním toho, co nás přesahuje a s tím, jak s tím dovedeme zacházet. Bývá ztotožňována s těhotenstvím (na rozdíl od Císařovny ...
Celý článek

III. CÍSAŘOVNA: Plodnost

“Mateřská láska! Ach, ta nezná hranic! Je jako fontána, jejíž pramen nikdy nevyschne.”  (Marguerite Gardiner, irská spisovatelka) Žena s dítětem představuje základní mytologický obraz. První zkušeností každého z nás je setkání s mateřským tělem. V dávnověku Evropa neměla bohy. Velká bohyně byla považována za nesmrtelnou, neměnnou a všemocnou. Oheň byl nejstarší společenskou základnou a mateřství ústředním mystériem. Tuto společnost charakterizovalo společné vlastnictví, přirozené právo a náboženství založené na kultu Bohyně Matky. Plodnost ženy byla spojovaná s plodností Země. Velká Matka, ...
Celý článek

IV. CÍSAŘ: Odpovědnost

"Nic není mocnější než úmysl, který změníme ve skutečnost." Stefan Zweig (rakouský spisovatel, 1881-1942) S kulturou prvních pastevců a zemědělců se objevuje archetyp ústřední mužské autority, který souvisí s archetypem pastýře, jenž byl později spojen s titulem krále a s boží reprezentací; panovník byl chápán jako pastýř – vůdce a ochránce svého lidu. Hnacím motorem nového společenského řádu se stává muž. Nový životní styl vyžaduje nová pravidla, vlastně celý systém pravidel, strategické myšlení a plánování. Tento univerzální princip ...
Celý článek

V. VELEKNĚZ: Moudrost

„K moudrému člověku patří, že víc ví, něž říká.“  Cicero (římský filosof a státník, 106-43 př.n.l. ) Klíčem k této kartě překvapivě není konkrétní víra v jednoho konkrétního boha pojímaná prostřednictvím nějaké instituce, ale spíše tradice a rituály s ní spojené. Prostřednictvím tradic jsou lidé svázáni se svou minulostí a s historií. Tradice vytvářejí pouta, s nimiž stojí a padá společenství lidí jako takové, jejich kultura a civilizace… Velekněz představuje v tarotu především duchovní a morální autoritu. Je to ...
Celý článek

VI. MILENCI: Láska

Láska je jako voda. Všude kam se dostane, po sobě zanechá stopu... Sedmá karta Velkých arkán s číslem šest patří, alespoň pokud jde o její obrazové ztvárnění, k těm nejvíce rozmanitým a v tarotových sadách se díky tomu jmenuje různě: Rozhodnutí, Volba, Zamilovaný/Zamilovaní, Milenci... Různé speciální sady ji také nazývají všelijak.  Při výkladu je tedy třeba vyjít hlavně z obrázku. V základním významu se týká především vztahu dvou osob, na to však navazuje celá řada významů ...
Celý článek

Tajemství stavitelů katedrál – Část šestá: Já jsem světlo světa! /2

Podle diplomové práce "Kouzlo vitráží" Lucie Korábové Sklo bylo v období gotiky ještě velmi vzácným materiálem a jen velmi bohatí lidé si mohli ve svých domech dovolit skleněná okna. Většina soukromých domů měla pouze dřevěné okenice na zavírání a místnosti tak byly dosti tmavé. Barevná okna kostelů, která už sama o sobě zářila, musela lidem připadat jako opravdový zázrak. Dodávala člověku pocit, že stojí v uzavřeném prostoru proniknutém tajemnými silami. Gotika považovala vitraj za nutný ...
Celý článek
/ Tajemství katedrál

Tajemství stavitelů katedrál / Část pátá: Já jsem světlo světa! /1

Podle diplomové práce "Kouzlo vitráží" Lucie Korábové Není to nic jiného, než dům Boží. Je to brána nebeská. (Gn 28,17) „Zážitek, který vzbuzuje v dětské duši pohled na gotickou katedrálu, patří k nejpůsobivějším zážitkům, jejichž živoucí vzpomínku si každý uchová po celý život. Kdo by nebyl okamžitě u vytržení, unesen, ohromen, neschopen odpoutat se od podivuhodného půvabu, od magické záře, nesmírnosti a závratě, vyzařující z tohoto spíše božského než lidského díla?“  píše v úvodu své ...
Celý článek
/ Tajemství katedrál

Tajemství stavitelů katedrál / Část čtvrtá: Kde se vzala gotika…

Ve 12. století začíná období nebývalého rozmachu kultury a umění. Nový, gotický sloh se promítl i do architektury. Na Apeninském poloostrově se příliš neuchytil, byl totiž vnímán jako cizí styl "barbarských Gótů", avšak od Pyrenejí po Vislu počaly do nebes šplhat monumentální stavby katedrál. Převratná metoda konstrukce klenby přenesla tíhu na systém opěrných pilířů, čímž se nesmírně odlehčilo stěnám. To umožnilo vyhnat stavbu do výšek do té doby nevídaných a stěny prolomit velkými okny s ...
Celý článek
/ Tajemství katedrál

Tajemství stavitelů katedrál / Část třetí: Skrytá symbolika/2

My dnes na výzdobu katedrály hledíme trochu jinak než jejich tvůrci a současníci. Je to pro nás symbol, který má kromě zjevných alegorických významů ještě význam skrytý a ten se snažíme pochopit. Symbolem může být cokoliv, předmět, jméno, obraz, a to vše může být v běžném životě zcela obvyklé, ale obsahuje-li tento předmět význam navíc k významu běžnému, něco neznámého nebo pro nás skrytého, je to symbol. Symboly člověk vytváří jak v náboženství, tak v ...
Celý článek
/ Tajemství katedrál

Tajemství stavitelů katedrál / Část druhá: Skrytá symbolika/1

Termín katedrála má dnes dvojí význam: architektonický a církevně-právní. V architektuře označuje gotický několika lodní kostel, většinou s rozvinutým opěrným systémem, s vysokým chórem, kolem kterého probíhá ochoz, často lemovaný kaplemi. Z církevně-právního hlediska je katedrálou nazýván každý kostel, ať už postavený v jakémkoli slohu, který je sídelním kostelem biskupovým. Název katedrála je odvozen od slova katedra, jak se původně nazývalo učitelské křeslo biskupovo, které se ve feudálním světě změnilo v biskupský trůn. Označení biskupského kostela se různí podle zemí. Katedrálou ...
Celý článek
/ Tajemství katedrál

Poslední soud

Poslední soud nastane - podle křesťanské nauky - po druhém Kristově příchodu a po všeobecném vzkříšení mrtvých, kteří budou společně se živými s konečnou platností souzeni a bude rozhodnuto, zda přijdou do nebe či do pekla. V Bibli jsou o něm četné zmínky, ale za nejdůležitější místo se považuje Kristova promluva k učedníkům, kterou líčí Matouš (25,31-46): "Až  přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou  ...
Celý článek

VII. VŮZ: Odvaha

"Kdo nemá odvahu rikovat, nikdy v životě ničeho nedosáhne."  Muhammad Ali, am. boxer Ve výkladu karta Vůz obvykle naznačuje, že je čas vydat se na cestu... Také může říkat, že události už jsou v pohybu a my toho jsme nebo budeme součástí. Nevíme, kam nás naše mnohdy nečekaná cesta zavede ani jak bude dlouhá. Můžeme si být jen jistí, že u toho budeme muset být až do konce, dokud se vůz nerozjede nebo dokud nezastaví ...
Celý článek

VIII. SÍLA: Moc

AKTUALIZOVANÁ VERZE ČLÁNKU Z RUBRIKY TAROT / VÝZNAMY KARET doplněná o prezentaci z Tarotové konference 2018 ...
Celý článek

Bible Borsa d´Este

Nádherná Bible Borsa d´Este představuje zenit ferrarské miniaturní malby a jeden z vrcholů italského renesančního umění v oblasti iluminovaných rukopisů. Manuscript vznikl z pověření Borsa d´Este, prvního vévody z Ferrary, který jím zamýšlel ukázat nádheru domu rodiny d´Este, kterému v té době konkurovala Florencie a rod Medicejských. Rukopis byl dokončen v letech 1455-1461 ve stejné době, kdy Johann Gutenberg vyrobil první tištěnou knihu. Bible obsahuje více než 1000 iluminací. Jednotlivé stránky jsou bohatě ilustrované, s malovanými meidalonky, které zobrazují scény z Bible, historické ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, HISTORIE

Mona Lisa

KOLIKRÁT MALOVAL LEONARDO DA VINCI SVŮJ NEJSLAVNĚJŠÍ OBRAZ? BRZY VYRAZÍ NA VÝSTAVNÍ TURNÉ PO CELÉM SVĚTĚ PLÁTNO, KTERÉ BY MOC CHTĚLO BÝT DALŠÍM ORIGINÁLEM. Text: Naďa Klevisová, převzato z Hospodářských novin, magazín Víkend 23.11.2012 Švýcarská nadace  z Curychu letos na podzim oznámila, že vlastní Monu Lisu, kterou namaloval Leonardo ještě dříve než tu, jež visí v Louvru. Zpráva o „mladé Moně Lise“ samozřejmě způsobila pozdvižení. Švýcaři nezaváhali a své tvrzení podpořili tlustou publikací se zlatou ořízkou a uspořádali ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

(John) Wright Barker (1864-1941)

Britský žánrový malíř proslulý zejména portréty zvířat. Narodil se v Bradfordu, kde žil až do roku 1885, kdy se poprvé stěhoval, a sice do Edwinstowe poblíž Mansfieldu v hrabství Notthingham. Zde si otevřel vlastní atelier. Adresu pak změnil ještě dvakrát, aby nakonec zakotvil v Harrogate, kde 10.3. 1941 zemřel. S manželkou Mary Ellen měl dvě dcery. Maloval velká plátna s rozměry až 130x180 cm, na kterých se dobře vyjímaly zejména lovecké scény a krajiny, pozoruhodné ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Malíři

Annie Louisa Swynnerton (1844-1933)

byla anglická malířka alegorické a portrétní malby a první žena, která byla zvolena členem Královské akademie umění. Narodila se do rodiny advokáta jako jedna ze sedmi dcer. Základy malířství studovala na manchesterské Umělecké škole, kam byla přijata počátkem roku 1871; získala stipendium  v oboru olejová malba a akvarel. Malováním a prodejem akvarelů podporovala svou rodinu  v obtížném finančním období. V letech 1874-76 studovala společně se svou přítelkyní a uměleckou kolegyní Susan Isabel Dacrovou v Římě ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Malíři

Henrietta Rae (1859 – 1928)

Celým jménem Henrietta Emma Ratcliffe Rae byla významná malířka pozdně viktoriánské éry. Narodila se v Hammersmithu v dnešním  západním Londýně jako sedmé (nejmladší) dítě do rodiny úředníka; její hudebně nadaná matka bývala žačkou Felixe Mendelssohna a její strýc Charles byl umělec. Výtvarné nadání zdědila Henrietta možná právě po něm. Malířství začala studovat už jako třináctiletá. Vzdělání získala na Queen Square School of Art a v Britském muzeu. O přijetí na Akademii údajně žádala pětkrát, než jí bylo ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Malíři

Růže mládí (rok?)

Obraz představuje římskou bohyni krásy a lásky, původně staroitalskou bohyni jara, kterou Římané ztotožnili se starořeckou Afroditou. Venuše / Afrodita je bohyně velmi stará, její původ se odvozuje od maloasijké bohyně-matky Ištary, bohyně lásky, krásy a plodnosti; ještě starší je Innana, která byla navíc ještě bohyní války. Tato ambivalence vlastní všem starověkým bohyním matkám se zřejmě promítá do Afroditina mileneckého vztahu s bohem války Areem... Bohyni Afroditě zasvětili myrtu, růži, jablko, holubici, delfína, vlaštovku a ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

John William Waterhouse (1849-1917)

byl britský malíř známý svými obrazy ženských hrdinek z literatury a z klasické řecké mytologie. Jeho díla jsou prodchnutá jakousi snovou a romantickou náladou. Oba jeho rodiče byli malíři s působištěm v Itálii, kde se John W. Waterhouse v roce 1849 narodil. Po celý jeho život mu říkali "Nino" - Ďěťátko. V roce 1854 se s rodiči vrátil do Anglie, do Itálie však podnikl v 70. a 80. letech 19. stol. několik samostatných cest a ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Malíři

Nymfy nacházející Orfeovu hlavu (1900)

Postava Orfea, mýtického pěvce a nejlepšího hudebníka starověkého světa, provází umělce všech možných oborů již od antiky, prostupuje středověké umění, setkáváme se s ní v novověké kultuře a její stopy v umělecké tvorbě můžeme najít prakticky až do současnosti. Orfeův mýtus se v umění objevuje poměrně často, neboť řada umělců se s ním velmi snadno dokázala ztotožnit. Vnímali jej jako předobraz někoho, kdo se odlišuje a za tuto svou odlišnost je nakonec roztrhán na kusy ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

Pyrrhický tanec (1869)

Pyrrhické tance byly fyzicky velmi náročné pohybové sestavy, které simulovaly boj. Tančili se proto v plné zbroji a rytmus si tančící udávali dupáním a údery mečů o štíty. Ve Spartě se je učili chlapci od sedmi let věku, kdy byli odebráni rodičům a vychováváni společně, učili se je ale i děvčata. Tyto tance měly silnou mobilizační funkci. V pozdějších dobách se však termín pyrrhický tanec používá v širším kontextu i na tance, které něco nebo ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

Marcus Curtius skáče do propasti (1842)

Benjamin Robert Haydon, olej na plátně 76 x 63 cm, National Gallery of Victoria, Melbourne, Austrálie Pověst o obětní smrti mladého římského vojáka Marca Curtia byla jednou z legend snažících se vysvětlit původ jména Lacus Curtius, jezera na Římském fóru. Podle Livia se to stalo roku 362 př. n. l. Tehdy se uprostřed fóra objevila trhlina v zemi, která se nedala ničím zaplnit. Sešli se mudrcové a věštci a vyřkli orakulum: Řím musí obětovat to, co je ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

Závistivá Kirké (1892)

Námět obrazu si John Waterhouse vypůjčil z Ovidiových Proměn. Kirké byla dcerou boha slunce Hélia a nymfy Persé a žila na ostrově Aliaia poblíž italského pobřeží. Dny trávila tkaním nádherných látek na svém stavu, přitom si prozpěvovala svým okouzlujícím hlasem. Občas ji navštívili cestovatelé, kteří přistáli u břehů ostrova, nebo ti, kdo věděli o jejích magických schopnostech a přišli si k ní pro pomoc. Ale Aliaia nebyla právě bezpečným útočištěm, ba naopak. Na vlastní kůži ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

Andromeda (1869)

Andromeda je námět, který se v malířství pravidelně objevuje už celá staletí. Představuje archetyp dívky v nesnázích. Zejména v prudérním devatenáctém století se stává nejčastěji malovanou mytologickou postavou, protože malířům nabízela možnost namalovat ženský akt. Poynterova verze je plná smyslnosti a erotiky. Šat vlající ve větru připomene Tizianovu Ariadné, patrná je inspirace Tintorettem a benátskou školou. Andromeda stojí na skále, k níž je surově připoutána železnými pouty, tělo nepřirozeně zkroucené, s očima zavřenýma děsem odvrací ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

Zajatá Andromaché (1888)

V centru obrazu vidíme ženu v tmavomodré tradičně smuteční řecké tunice, která stojí uprostřed davu jakoby schoulená do sebe a vůbec nevnímající, co se kolem ní děje. Vypadá už na první pohled neskonale smutně, ale teprve s vědomím toho, o jakou postavu se jedná, dokážeme dohlédnout až na samé dno jejího smutku. Jmenuje se Andromaché a byla milující i milovanou manželkou řeckého antického hrdiny Hectóra, nejstatečnějšího ze synů krále Priama, krále bájné Tróje, která shořela ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

Elektra před hrobkou Agamemnóna (1868)

A noční teprv ty rozkoše zná mé děsné lože a strastný ten dům, co nad otcem svým jsem ubohým slz již prolila, jemuž, když v cizině dlel, bůh krvavý Ares byl  nestrojil hod, ale matka má a Aigisthos s ní, ten souložník její, jak dřevaři dub, tak sekyry ranou mu rozrazí leb...   (Elektra, Sofokles  (496-406 př.n.l.), překlad Josef Král, 1897) Elektra byla dcerou mykénského krále Agamemnóna a jeho manželky Klytaimnéstry. Její jméno mohlo kdysi znamenat ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

Kleopatra (1888)

  Jak to vlastně bylo s její pověstnou krásou, která se stala námětem tolika básní, románů, studií, divadelních her a filmů? Nejspíše nevypadala jako Egypťanka, byla přece potomkem makedonské dynastie Ptolemaiovců, mohla mít klidně modré oči a plavé vlasy. Byla to neobyčejně vzdělaná a kultivovaná žena, ze všech následovníků Alexandra jen ona uměla číst svaté znaky, hieroglyfy, a dorozumět se s poddanými jejich jazykem. Snažila se překlenout rozpor mezi řeckou Alexandrií, která byla vnímána spíše jako ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

Proserpina (1874)

Proserpina neboli Persefona byla dcerou řecké bohyně úrody a přírody Démétér. Vládce podsvětí Hádes ji doslova uloupil, když na louce trhala květiny. Dal jí ochutnat granátové jablko, čímž ji k sobě navždy připoutal. Démétér byla ze ztráty dcery zdrcena. Odmítla se starat o přírodní cykly, pole přestala rodit... Bloudila světem a zoufale hledala svou dceru. Nakonec se na to Zeus nemohl dál dívat a přikázal Hádovi, aby děvče okamžitě vrátil. Hádes nakonec částečně ustoupil a ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

Dante Gabriel Rossetti (1828-1882)

Rossetti se narodil v Londýně jako syn politického emigranta. Umělcem se toužil stát již jako chlapec. Do dějin umění se zapsal především jako malíř a básník. Rodina a přátelé ho nazývali Gabriel, ve svých publikacích však užíval jméno Dante. Vyrůstal ovlivněn italskou literaturou; především obdivoval Božskou komedii Dante Alighieriho, což se později výrazně projevilo v jeho díle. V devíti letech se zapsal do King's College v Londýně, kam chodil s velkou nechutí; poté se dostal ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Malíři

Hamadryáda (1893)

Základní symbolický význam ženského aktu je přirozenost; Hamadryády jsou stromové víly. Jsou ušlechtilé, úrodné, plné možností stejně jako stromy - elegantní, robustní, s pevně vrostlými kořeny, rostou-li na nějakém nepřístupném místě, jsou divoké, vzhledem ke své dlouhověkosti symbolizují moudrost, v závislosti na osvětlení (den/noc) mohou působit magicky. Poskytují stín, zadržují vláhu, přeneseně tedy poskytují potěšení a útěchu. Všechny tyto významy se krásně potkávají také v kartě Eso mincí... Obraz může na první pohled připomínat hned ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

Zahrada Hesperidek (1892)

Nálada tohoto krásného obrazu evokuje mírně ospalé letní odpoledne... Na obraze na první pohled zaujme strom s jablky, kolem něhož se obtáčí veliký had, což připomíná zahradu Eden před tzv. "pádem", tj. před tím, než Eva okusila jablko ze stromu poznání, za což byla i s Adamem z Edenu vykázána... Ve skutečnosti je však námětem obrazu mytologický příběh o krádeži zlatých jablek ze zahrady Hesperidek řeckým hrdinou Héráklem. Přinést zlatá jablka bylo posledním úkolem, z ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

Lord Frederick Leighton (1830-1896)

Leightonovo dílo zahrnuje především historické malby, portréty, mytologické malby, plastiky. Používal syté, výrazné barvy a jemné odstíny. Narodil ve Scarborough do podnikatelské rodiny. Vzdělání získal na University College School v Londýně, malířství se vyučil u Eduarda von Steinle a Giovanniho Costy. Ve Florencii studoval italské renesanční mistry a roku 1852 zde namaloval obraz Cimabuova Madona vezená ulicemi Florencie. Obraz byl vystaven v Královské akademii a sklidil takový úspěch, že jej zakoupila královna Viktorie za 600 ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Malíři

Sir Edward Poynter (1836-1919)

Celým jménem Edward John Poynter - malíř, designér a kreslič. Narodil se v Paříži, jeho otcem byl významný anglický architekt, výtvarník a ilustrátor Ambrose Poynter. Studoval na koleji v Brightonu (Brighton College) a na škole v Ipswichi, kvůli chatrnému zdraví ji však musel opustit. Zimní měsíce trávil na ostrově Madeira a v Římě. Tady v roce 1853 potkává Fredericka Leightona, který na něj udělá značný dojem. Obdivuje klasická díla starých mistrů, velmi si oblíbí hlavně ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Malíři

Endymiónův sen (1913)

Námětem obrazu je antický mýtus o krásném pastýři Endymiónovi, jenž prý zatoužil po Diově manželce Héře. Zeus ho za trest odsoudil k věčnému spánku. Každou noc na něj shlížela z oblohy bohyně měsíce Séléné (Artemis/Diana). Každou noc ho navštěvovala a snažila se ho probudit polibkem. Nikdy se jí to nepodařilo, a proto zůstala navždy smutná; neutěšilo ji ani to, že Zeus na její prosbu daroval spícímu Endymiónovi věčné mládí.  I když ho nikdy neprobudila z ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

Rybář a siréna (1857)

"Voda hučí, voda duje, smáčí nohu nahou; srdce v něm se rozšiřuje toužebností blahou. Ona mluví, pěje, plesá; tím jest po něm veta: polo stažen, polo klesá s vezdejšího světa." Johann Wolfgang Goethe, Rybář Rybář téměř připomíná Krista na kříži, na nějž ho přibíjí jeho vlastní touha. Své tělo již dávno neovládá, je zcela v moci svých smyslů a neschopen se bránit... (řečeno moderní poezií: "Ukřižován na tvých polštářích - slitování..."). Námětem k obrazu Rybář ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

Amor a Psýché (1891)

Psýché je v řecké mytologii personifikace lidské duše; bývá zpodobňována  jako dívka s motýlími (obvykle však ptačími či andělskými) křídly; v řečtině je také psýché výraz pro motýla. Mýtus o Erótovi a Psýché patří k nejznámějším antickým mýtům, popisuje příběh smrtelné dívky, nejkrásnější ze tří dcer anatolského krále, a jejího vědomého zrání, které podstupuje díky tomu, že ztratí svou lásku a vydá se ji získat zpět. Právě díky své kráse si vysloužila žárlivost bohyň. Hněv ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

Herbert Gustave Schmalz (1856 – 1935)

Pocházel ze smíšeného manželství, jeho otec byl Němec, matka Angličanka. Dostalo se mu konvenčního malířského vzdělání, nejprve na Umělecké škole v Jižním Kensingtonu, později na Královské akademii umění v Londýně, kde se sešel s  Frankem Dickseem, Stanhopem Forbesem a Arthurem Hackerem. Vzdělání dokončil v Antwerpách na tamní Královské akademii umění. Po návratu do Londýna si udělal jméno jako historický malíř (malíř historických námětů), jehož styl ovlivnili pre-rafaelité a orientalismus. V roce 1884 úspěšně debutoval na ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Malíři

Poslední pohled královny Zenobie na Palmyru (1888)

Septimia Zenobia byla v letech 268–272 n.l. královna syrské Palmýry a vzdorocísařovna římského císaře Aureliana (270–275). Její jméno znělo v palmýrštině Bat-Zabbai, tedy dcera Zabbova. Jádrem její domény byla provincie Sýrie, s určitými přesahy do Malé Asie a severní Mezopotámie. Oficiálně uznávala svrchovanost císaře v Římě, ve skutečnosti však usilovala o rozšíření svého vlivu do Arábie a do Egypta. V obou případech se jí to po vojenských operacích roku 270 podařilo. Současně byla zahájena expanze ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

Kirké aneb muži v ohrožení

Kirké byla jednou z nejobávanějších kouzelnic, před níž se muži třásli a již ženy zbožňovaly. Je považována za pramáti  čarodějnic a z psychologického pohledu je předobrazem femme fatale, osudové ženy. V Tarotu of Delphi se tato postava objevuje hned na třech kartách, přičemž zosobňuje tři různé archetypy: Královnu pohárů, Sílu a Spravedlnost...  V umění patří k nejčastěji zobrazovaným ženským postavám, nabízený pohár s kouzelným nápojem však doprovází pohledem, který láká i varuje zároveň... Kirké byla ...
Celý článek
/ MYTOLOGIE

Kirké nabízí Odysseovi pohár (1891)

Řecká kouzelnice Kirké patří v umění k jednomu z nejčastěji zpracovávaných námětů, což je dáno zřejmě charakterem archetypu, který obvykle představuje, tj. osudová žena, mající v moci osudy mužů i žen. V 19. století byl tento archetyp silně na vzestupu, což samozřejmě souviselo s měnící se strukturou společnosti. Watterhouse na tomto svém obraze zachytil Kirké v okamžiku, kdy za ní přichází neohrožený Odysseus, aby zachránil své druhy, kteří padli do její léčky a ona je ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

Kirké (1889)

Námět pro svůj rozměrný obraz našel Wright Barker mezi antickými mýty, konkrétně v Homérově Odysseie. Zobrazuje scénu, kdy Odysseovy námořníci dorazili k ostrovu Aiaia, kde žila mocná kouzelnice Kirké. Jejím otcem byl sluneční bůh Hélios a matkou nymfa Persé, po níž Kirké zdědila kouzelnické umění. Jejímu laskavému hlasu a lákavým pokrmům nikdo neodolá. Sotva však okusí něco z toho, co k hostině připravila, Kirké jej pomocí své hůlky a čarovných bylin, které přidává do jídla ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

Úvod: To je snad žert, ne?

V interiéru západní vedlejší lodi jižního transeptu katedrály v Chartres je jedna z pravoúhlých dlaždic vsazena na šikmo mezi ostaní a pronikavě září svojí bělostí z šedé dlažby. Je opatřena čepem z lesklého, mírně pozlaceného kovu. Každý rok 21. června v pravé poledne, pokud svítí slunce, což ovšem v té době bývá obvyklé, pronikne sluneční paprsek otvorem v tzv. okně sv. Apolináře – první vitráži na západní stěně transeptu – a dopadne na tento bílý kámen. Zmíněná kuriozita je uváděna ve všech průvodcích ...
Celý článek
/ Tajemství katedrál

Co je tarot?

Původně byl tarot používán k věštění budoucnosti, podobně jako mariášové, cikánské nebo jiné karty. Jeho skutečný původní účel však není znám. Dnes je k tarotu přistupováno mnoha různými způsoby, nejčastěji jako k pomůcce, při osobnostním rozvoji, přibývá i psychologů a koučů, kteří jej používají při práci s pacienty a klienty, neboť obrazy na kartách mají obvykle hluboký psychologický účinek. Technicky vzato je tarot karetní systém, který zahrnuje 78 karet a je rozdělen do dvou částí ...
Celý článek
/ TAROT

Věštírna v Delfách

byla součástí posvátného okrsku Apollónova nad městem Delfy ve Fókidě, asi 150 km severozápadně od Athén. Byla to nejslavnější věštírna a posvátné místo starého Řecka, nad vchodem prý byl nápis Gnóthi seauton („Poznej sám sebe“) a Méden agán ("Ničeho příliš")... více >>> ...
Celý článek
/ OSTATNÍ

Kněžka v Delfách (1891)

Kněžkám v Apollónově chrámu v Delfách se říkalo Pýthie. Možná to byl spíše úřední titul nežli jméno. Její jméno souvisí s Pythónem, hadem/drakem, synem Gaie, kterého Apollón přemohl a zabil. Drak se propadl do pukliny v zemi a Apollón pak na tomto místě založil chrám. Drak je symbolem přírodních sil a neznámého, stejně jako puklina, v jejímž nitru drak spočívá. Pýthie sedí v předklonu se zavřenýma očima a vdechuje omamné páry stoupající z nitra matky ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

John Maler Collier (1850 – 1934)

Narodil se jako druhý syn do aristokratické rodiny. Jeho otec,  první baron z Monkswelu byl distinguovaný právník a soudce. Johnovi se dostalo vzdělání na chlapecké kolejní škole v Etonu, městečku poblíž Windsoru, jedné z nejprestižnějších škol v Británii, a poté odjel na studia do Heidelbergu. V rozporu se zamýšlenou kariérou v diplomatických službách se vrací do Anglie a nechá se zaměstnat jako úředník u telegrafní společnosti. Za podpory svého otce začíná studovat malířství na výtvarné ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Malíři

Anthony Frederick Sandys (1829-1904)

Antonio Frederic Augustus Sands svůj talent zdědil po svém otci Anthony Sandsovi, také malíři. Začínal jako portrétista a ilustrátor poté, co získal vzdělání na norwichské škole designu. V roce 1851 se přestěhoval do Londýna, kde pracoval jako kreslič v dřevorytecké dílně.  Vedl bouřlivý osobní život; svou první manželku opustil již tři roky po svatbě a de facto se s ní nikdy nerozvedl. Dlouhá léta měl poměr s cikánkou Keomi, která mu (a také Rossettimu a ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Malíři

Médea

Médeia (latinsky Medea), dcera kolchidského krále Aiéta a jeho manželky Eídyie, je považována za jednu z nejmocnějších kouzelnic řeckých mýtů, do nichž významně vstoupila poté, co velká a obtížná výprava Argonautů přistála u břehů Kolchidy, aby se pod vedením Iásóna zmocnila zlatého rouna... Médeia byla bohy nadána uměním kouzlit a bohové také byli strůjci jejího osudu. Bohyně Héra a Athéna s pomocí boha lásky Eróta způsobily, že se Médeia na první pohled zamilovala do Iásona ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

sir William Blake Richmond (1842-1921)

byl anglický malíř, portrétista, sochař, vitrážista a mozaikář. Narodil se v Londýně jako druhý syn George Richmonda, rovněž malíře, který byl přítelem a velkým obdivovatelem spisovatele a básníka Williama Blakea, po němž svého druhého syna pojmenoval. Chlapec měl přirozený talent, který jeho otec dál rozvíjel. Ve čtrnácti byl přijat na Královskou akademii umění, kde studoval tři roky. V roce 1859 odjíždí poprvé do Itálie, kde má příležitost studovat díla starých mistrů, což ho v jeho ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Malíři

Orfeův návrat z podsvětí (1885)

Orfeus byl největší pěvec a hudebník řeckých mýtů. Proslul také svou nesmrtelnou láskou k manželce Eurydice, kvůli níž sestoupil do podsvětí. Obraz Richmond namaloval jako svou diplomovou práci na Akademii umění v roce 1885 ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

Sandro Botticelli a jeho květinová oslava radosti ze života

Botticelliho obrazy obsahují průvody zářivých postav, krásně ozdobených a popisovaných se zaujetím pro každou významnou podrobnost, jako je tvar prstu nebo prstenec vlasů. Všechny tyto postavy radostně oslavující kvetoucí přírodu, zaujímají své symbolické místo v alegorii života. Symbolický význam, který je osvětluje a zdobí, je důležitější než individuální charakter každé jednotlivé tváře a předmětu. Onen průvod kráčí nad všemi ostatními významy - kráčí s ročními obdobími, kráčí od zrození k smrti, kráčí mezi nebem, zemí ...
Celý článek

Vincent van Gogh

Během svého života Vincent Van Gogh prodal jediný obraz (The Red Vineyards, 1888, Puškinovo muzeum v Moskvě). Dnes na aukcích ceny jeho artefaktů trhají finanční rekordy. Charismatický holandský malíř a kreslíř Vincent Willem van Gogh (1853–1890) byl jednou z největších osobností světového výtvarného umění ...
Celý článek

Musée d’Orsay: Akt – Další francouzská revoluce

Ještě v 19. století malíři nahé ženské tělo mohli zpodobovat pouze v souvislosti s antickou kulturou nebo s tradiční sakrální tematikou. Manetova Snídaně v trávě vyvolala skandál a obraz nesměl být vystaven na reprezentativním Salonu ...
Celý článek

Geniální malíř Rembrandt

Geniální malíř Rembrandt, který s podobiznami nakládal svobodně jako s astrálními portréty. Odpoutával se od reality a zachycoval vhledy do duše portrétovaných ...
Celý článek

Sixtinská kaple

Vznik a historie stavby Sixtinská kaple je kaple Apoštolského paláce ve Vatikánu, zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie. Stojí na sever od Baziliky svatého Petra, s níž je spojena Královským schodištěm, pro turisty je však přístupná pouze přes Vatikánská muzea. Je známá hlavně kvůli vnitřní výzdobě od největších renesančních umělců, včetně Michelangela, který vymaloval strop a výjev Posledního soudu. V kapli se konají také volby papežů, konkláve. Kaple byla postavena v letech 1477-1483 na příkaz papeže Sixta ...
Celý článek

Michelangelo: Génius s magickýma rukama

 „Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost není maličkost.“     Michelangelo Buonarroti Michelangelo byl geniálním umělcem, posedlým hledáním dokonalosti a snahou dokázat, že je nejlepší. Disponoval bohatou představivostí a fantazií, podobu svých děl měl promyšlenou dříve, než na nich začal pracovat. Nejednou se proto stalo, že dílo, s nímž nebyl spokojen, poškodil, neboť je nedokázal zhotovit přesně podle svých představ. Italský sochař, malíř, architekt a básník Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni žil a tvořil téměř po celé ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Malíři

Lawrence Alma-Tadema (1836-1912)

Britský malíř nizozemského původu. Vzdělání získal v Královské akademii v Antverpách. V roce 1870 se usadil v Anglii. Maloval klasické motivy – nejčastěji luxus (a také dekadenci) římského impéria, své postavy zasazoval do nádherných mramorových interiérů, na pozadí oslnivě modrého Středozemního moře nebo oblohy. Detailně a realisticky prokresloval předměty na svých obrazech, mistrně zvládal odrazy světla mramoru, kovových předmětů. Byl posedlý přesností – často maloval architekturu nebo věci podle skutečnosti (třebas i v muzeu). Květiny ...
Celý článek

Pohlednice z Assisi

                                                                                                                                                      ...
Celý článek
/ OSTATNÍ, Pohlednice

Magie

Mág je především člověk praktikující magii, což je označení s nejasným vymezením, v zásadě se v pohledu na magii střetává hermetický (okultní) a etnologický (vědecký) výklad a oba základní výklady si vzájemně odporují a popírají se. Etnologové magii často spojují se šamanismem a čarodějnictvím, je také chápána jako určitý druh náboženství, který souvisí se snahou ovládat přírodní síly, které překračují momentální poznání společnosti a s vírou, že to za splnění jistých podmínek lze. Za magii ...
Celý článek
/ OSTATNÍ

Pohlednice z Olympie

obrázky Osídlení Olympie pochází ze 2. tisíciletí př.n.l. Své jméno dostalo místo podle sídla řeckých bohů. Olympia byla svatyní, uctívaným posvátným okrskem nazývaným Altis. Byla také nesmírně bohatým a mocným městem. Nepatřila pod vliv žádného z mocných států, byla územím pod ochranou bohů. Byla hlavním střediskem kultu vládce bohů Dia ...
Celý článek
/ OSTATNÍ, Pohlednice

Pohlednice z Colmaru

Colmar leží v nejvýchodněji položeném regionu Francie, v Alsasku. Je to kraj pověstný vynikajícím vínem, malebnými městy s elegantně řešenou architekturou a čapími hnízdy na střechách domů i katedrál až v jejich samotném centru ...
Celý článek
/ OSTATNÍ, Pohlednice

Pantokrator (Trůnící Kristus)

Dnes se slovem Pantokrator obvykle označuje ikonografický typ zobrazení Krista, častý v Byzanci, v raném středověku na Západě a v celém pravoslavném světě dodnes. Kristus je obvykle zobrazen na zlatém pozadí jako Světovládce, Všemohoucí, který se dívá přímo na diváka, pravou rukou žehná a v levé drží otevřenou knihu evangelia. Postava bývá uzavřena v mandorle, pod nohama má kouli symbolizující Zemi, kolem hlavy nimbus (svatozář) - symbol spojení Nebe a Země, Ducha a Hmoty, Horního ...
Celý článek
/ Nezařazené

Pohlednice ze Sant Climent de Taüll

další obrázky >>> Sant Climent de Taüll je malinká vesnička ukrytá vysoko v Pyrenejích na území Katalánska v provincii Lleida, v kraji Alta Ribagorca (Španělsko). Dominantou osady je krásně zachovaný románský kostelík z 11. století ...
Celý článek

Pohlednice ze Saint-Guilhem-Le-Désert

další obrázky >>> Do této malebné středověké vesničky mě mé toulavé boty zanesly už před hodně dlouhou dobou. Nachází se ve Francii v regionu Languedoc-Rousillon poblíž města Montpellier. Byla to jedna z nejhezčích cest, kterou jsem absolvovala. Vesnička má necelých třista obyvatel, leží v údolí říčky Verdus, která se nedaleko vlévá do řeky l´Hérault. Kousek od soutoku najdete Ďáblův most  z 11. století. Most vede přes soutěsku, ba přímo kaňon, s neuvěřitelně modrozelenou vodou zakusující ...
Celý článek
/ OSTATNÍ, Pohlednice

Slavné popravy

Anna Boleynová  Marie Stuartovna  Marie Antoinetta  Madame du Barry  Charlotta Cordayová  Mata Hari Nikomu kdo se (byť jen okrajově a ze zájmu) zabývá dějinami, časem neunikne, že hlavní hrdinové velkých příběhů paní Historie, jsou bez výjimky jedinci, kteří rozhodně nežili podle standardních měřítek své doby. Odlišovali se inteligencí, zjevem, životním stylem, silou charakteru nebo naopak jeho nedostatkem. Výjimečný život zasluhuje výjimečnou smrt, ať už v jakémkoli smyslu. A o ženách to platí dvojnásob. Příběhy šesti ...
Celý článek
/ HISTORIE

IX. POUSTEVNÍK: Krása samoty

"Chceme-li se přiblížit Pravdě, musíme se v první řadě vzdálit všednímu životu."   Sókratés (469-399 př.n.l.) Rozhodnutí stát se poustevníkem  se často chápe špatně. Poustevník  neodchází do ústraní, protože  se cítí odvržen, protože nemá nic lepšího na práci než se potulovat po horách nebo že není schopen se vypořádat se svými povinnostmi. Když se takto – na první pohled extrémně – rozhodl, učinil tak proto,  že si uvědomil, že nemůže svou mysl kontrolovat a vyřešit problém štěstí ...
Celý článek

Tenkrát v Marseille

V minulém díle jsme si řekli něco málo o historii prvních hracích a tarotových karet, v dnešním povídání se podíváme trochu podrobněji na několik zásadních tarotových souborů, z nichž moderní tarot vzešel… Prvním typem dodnes oblíbených tarotů je tzv. Marseilleský tarot. Na první pohled zdánlivě neumělé obrázky mají v 21. století nemálo obdivovatelů a na překážku jim není ani to, že stejně jako všechny tehdejší taroty nemá obrázkovou malou arkánu. Omezuje se pouze na 22 velkých arkán a 16 ...
Celý článek
/ TAROT

Příběh tarotu

Počátky tarotu se stejně jako všechny jiné počátky ztrácejí v mlze a v šeru. Otázka počátku, přesněji řečeno přesného počátku, člověka vždycky vzrušovala, dnes možná mnohem víc než před dávnými věky. Má-li totiž něco svůj jasně daný a uznávaný počátek, má to i legitimitu, což ovšem neznamená, že by věci bez přesného počátku neexistovaly, jsou pouze snadno zpochybnitelné a tedy podezřelé. Což je někdy výhoda a někdy na škodu. Slovo počátek tedy nejspíše souvisí se ...
Celý článek
/ TAROT

X. KOLO ŠTĚSTÍ: Náhoda

"O Fortuna, velut luna statu variabilis... (Ó Štěstěno, jsi jak Měsíc proměnlivá...)"   Carmina burana , soubor básní z 11. – 13. století Toto je poměrně obtížná karta pro interpretaci. Nejčastěji hovoří o zásazích osudu. O něčem, co se nám stane a co nemůžeme ovlivnit – o zásazích zvenčí. Občas mluví i o dopravních prostředcích – o všem co má kola podobně jako karta Vůz). Také o opakování a proměnlivosti (podobně jako karta Měsíc). A někdy ...
Celý článek

Okno svatého Apolináře

Okno sv. Apolináře se, stejně jako většina oken v Chartres, datuje do 13. století. Je umístěno v jižní příčné lodi a dělí se na dvě části: vlastní příběh svatého Apolináře, jenž je pokládán za prvního biskupa  v Ravenně, a na vyobrazení andělské hierarchie umístěné v horních medailonech. Okno je členěné do pásů, tzv. registrů, které se v katedrále "čtou" zleva doprava od zdola nahoru. Popis jednotlivých panelů okna ...
Celý článek

La belle verriére

  Okno tvořené třemi panely je datováno do roku 1180 a bylo jako zázrakem ušetřeno při velkém požáru v roce 1194, který téměř kompletně zničil původní románskou basiliku. Je pravděpodobné, že okno – zbrusu nové – bylo umístěno na čestném místě v chóru, který byl zaklenutý, a proto ho požár nezasáhl. Během výstavby nové katedrály byly tři panely s obrazem Panny Marie vsazeny do novější kompozice ze 13. století a umístěny u jižního vchodu do ...
Celý článek

Katedrála Notre-Dame de Chartres

je ze všech francouzských katedrál nejproslulejší, samozřejmě hned po té v Paříži, od níž je vzdálena asi 90 km; pojedete-li po dálnici E-50 směrem na Le Mans, tak ji uvidíte. Stojí na mírném pahorku uprostřed roviny a je nepřehlédnutelná. V paměti nejen moderních turistů je zapsána díky několika pozoruhodnostem, které z ní činí skutečný klenot francouzské i evropské historie. Kromě krypty, která je stejně hluboká jako je klenba katedrály vysoká, Černé madony, již tu uctívali dávno předtím, ...
Celý článek

XI. SPRAVEDLNOST: Rovnováha

“Kdyby král neúnavně netrestal ty, které trestat má, silnější by si pekli ty slabší jako ryby na rožni. Nikomu by nic nepatřilo a svět by byl vzhůru nohama.“     (Manuův zákoník, 1. tisíciletí př. n. l.) Karta Spravedlnost v tarotu zastupuje princip rovnováhy, vyrovnání a absolutní spravedlnosti, zákon karmy; dá se říct, že představuje archetyp Pravdy a vše, co tento pojem z ahrnuje: férovost, čestnost, poctivost. Z historicko-filozofického hlediska tento pojem označuje dobré uspořádání (mezi)lidských ...
Celý článek

XII. VISELEC: Oběť

"...kvůli vám se vzdávám trůnu,klenotů i katedrál...“   Noc na Karlštejně Viselec přináší dobrovolnou oběť, aby získal něco, co má pro něj skutečný význam. Říká nám, že jsme dospěli na rozcestí a že se musíme rozhodnout co je důležité a co již pozbylo svou cenu. Představuje mezník ve vývoji života nebo situace. Vyžaduje ochotu se lecčeho zřeknout a víru, že je zde něco většího než naše vědomé myšlení. Je třeba sáhnout si na vyšší hodnoty, prostě ...
Celý článek

XIII. SMRT: Kouzlo proměny

"Co jste Vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i Vy."    Legenda o třech živých a třech mrtvých, fr. středověká legenda Smrt v tarotové kartě neznamená smrt v pravém slova smyslu. Znamená transformaci a změnu. Zbavení se všeho starého a nepotřebného, co nám brání žít život naplno v lásce a světle. Je to životní období, kdy staré už neplatí a nové přichází. Vždy po této změně přijde nová vyšší úroveň. Z hlediska ...
Celý článek

XIV. MÍRNOST: Umění kompromisu

"Mírou všech věcí je člověk. Jsoucích, že jsou a nejsoucích, že nejsou."   Protágorás z Abdér Mírnost, vsobě zahrnuje několik významových vrstev a tematických okruhů. Její název nesouvisí s mírností ve smyslu temperamentu či povahy, ale s umírněností, tedy ovládáním, sebekontrolou a schopností poznat správnou míru . Z toho pak vychází celá řada dalších pojmů jako kompromis, spojení protikladů, dohoda, spolupráce, přizpůsobení. Aleister Crowley nazval tuto kartu Umění, Hermann Haindl Alchymie ...
Celý článek

XV. ĎÁBEL: Pokušení

"Nejlepší způsob jak ovládat lidi je držet je za jejich vášně."    Lucius Annaeus Seneca Ďábel je karta plná rozporů a většina vykladačů se zaměřuje na temné projevy, úskočnost a zradu. Ďábel je popisován jako bytost, která nám ukazuje vlídnou a milou tvář, ale je to jen maska, která zakrývá intriky, podvod, manipulaci, faleš a zneužívání moci ...
Celý článek

XVI. VĚŽ: Katastrofa

"Stultum est timere quod vitare non potes (Je hloupé se bát věcí, kterým se nevyhneš)". Latinské přísloví Karta Věž je obrazem archetypu, kdy si budujeme pomyslnou stavbu, která nás má nejen chránit, ale má být také zárukou stability klid u a bezpečí. Bohužel nic takového nemůžeme v našich podmínkách vytvořit. Dříve nebo později jsme nuceni pocítit, že nic stálého, neměnného a věčného na tomto světě nemůže existovat. Situace bývá o to horší, že destrukce naší ...
Celý článek

Moje sady

Sbíráte tarotové karty? Já ano a myslím, že každý, kdo si s tarotem jednou něco  začne, se tomu dříve nebo později nevyhne. Čím lépe totiž dokážete číst obrazy na nich vyvedené, tím více dovedete ocenit skrytý vtip i nečekanou pointu a tyto jiné sady vás začnou lákat. Jak sady přibývají, frekvence, s níž se k jednotlivým členům své sbírky opakovaně vracíte, klesá úměrně s časem a v určité fázi máte jen několik favoritů, zatímco zbytek ...
Celý článek
/ OSTATNÍ, TAROT

XVII. HVĚZDA: Naděje

„Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jisti tím, co nevidíme “   (Židům 11,1) Hvězda je velmi pozitivní karta. Představuje moudrost, sebepoznání, intuici, inspiraci, ideály, sebedůvěru. Nabízí spoj ení s univerzální inteligencí, naději a víru ve vyšší smysl života. Konejší, poskytuje útěchu a slibuje štěstí i v případě, že se události vyvinou jinak, než bychom si momentálně přáli. V praxi většinou obrací pozornost ke vzdálenější budoucnosti. Dává naději, že ...
Celý článek

XVIII. MĚSÍC: Iluze

"Vysoko nad náma prochází průzračnej artista noci a myšlenky nejsou myšlenky jen převlečenej pocit..."   Sk. Lucie Luna je symbolem něčeho, co se neustále mění, a přece zůstává konstantní, pevné a stálé – dokonce i když se změní, zůstává táž. Kombinovaný význam této karty znamená určité období kolísání, nejistoty a životních změn a vysvětluje i to, že nic není přímočaré a čisté. Starší, tradiční, interpretace se zaměřovaly pouze na jediný aspekt Luny, na její temnou stránku ...
Celý článek

XIX. SLUNCE: Já První

"Abys osvětloval světlem jiné, musíš nosit slunce v sobě."   Romaine Rolland Karta v tarotu symbolizuje především světlo. Světlo je sebedůvěra, radost a optimismus. Úspěch, vitalita a zdraví. Protože přesně tak se cítíme, když je venku hezky a sluníčko. Světlo je ale také poznání a pochopení. Vítězství a triumf. Z psychologického hlediska představuje Slunce naše Já, náš Střed, naše vědomí sebe sama. A také naše vnitřní dítě, které jsme přijali za své a ono se díky ...
Celý článek

XX. SOUD: Druhá šance

"Ani do bran pekel odcházet se nemá beze slůvka promiň..."   z muzikálu Dracula Podle kosmického zákona je každý z nás souzen za své činy, tato karta symbolizuje odměny a tresty, jichž se nám dostává podle skutečné váhy našich činů. Vyjadřuje nutnost, abychom upřímně zhodnotili sebe sama i své skutky. Když dojdeme na konec jedné kapitoly, automaticky začneme další, ale než tak učiníme, musíme čelit důsledkům našich minulých činů a vyrovnat se s postavením, ve kterém ...
Celý článek

Caravaggio

Malířská tvorba Michelangela Merisi, známého jako Caravaggio, je zcela ojedinělá, impozantní a enigmatická, pro malířovy současníky však mnohdy provokativní ...
Celý článek
/ DĚJINY UMĚNÍ, Malíři

XXI. SVĚT: Dokončení

"Jsme to, co si myslíme. Myšlenkami tvoříme svět."   Siddhárta Gautama Buddha Karta Svět mluví o CÍLI našeho snažení. Nebývá to vždy snadné interpretovat, neboť někdy se ve výkladu objeví na pozici, kde tento význam logicky zdánlivě nedává smysl. Vyjde-li jako výsledek výkladu, předpovídá úspěch našich plánů.Vyjde-li v otázkách na vztah, pak předpovídá životní (nebo alespoň velmi zásadní) svazek a rodinu. Někdy karta říká, že něco děláme správně, jsme na správné cestě. Další význam je úspěšný ...
Celý článek