Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Oddělení souše a vod

Datum publikace: 26. 9. 2017 Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Sixtinská kaple

 

 

Tato freska je třetím výjevem, který Michelangelo namaloval, ale v Bibli se tento děj odehrává druhý den. Bůh zde odděluje vody od země. Voda je na obraze znázorněna v zadní části za Bohem v levém horním rohu. Není téměř vidět, jelikož ji překrývá rozevlátý plášť, který nadnáší družina andělů. Výjev je inspirován verši 6-10 první kapitoly Genesis:

I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“ Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý. I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.

Na tomto obraze opět vidíme dva medailonky, jeden z nich není zdoben, ale na druhém je zobrazena smrt Absoloma.

 Abšalóm  

Byl třetím synem krále Davida. Plánoval Davidovo svržení a na čas svého otce z království vypudil. Byl zabit v následné občanské válce. V Bibli se o něm zmiňuje tzv. 2. Kniha Samuelova, kapitoly 13-19

Abšalóm (Absolon) byl krásný a oblíbený muž, známý svými dlouhými vlasy (podobně jako Samson). Měl tři syny a dceru, která se jmenovala po jeho sestře – Támar. Když jeho nevlastní bratr Amnón jeho sestru znásilnil, Abšalóm byl vzteky bez sebe. Po dvou letech marného čekání, jak se k této věci postaví jeho otec David, vzal záležitost do svých rukou a Amnóna zabil. Poté si zvolil dobrovolné vyhnanství, v němž setrval tři roky. David na naléhání svého velitele Joába zavolal Abšalóma zpět, ale odmítal s ním promluvit. Abšalómova nelibost vůči otci jej nakonec přivedla k pokusu o jeho svržení.

Čtyři roky po svém návratu z vyhnanství Abšalóm požádal svého otce o povolení jít do Chebrónu splnit slib, který dal Hospodinu.David mu řekl: „Jdi v pokoji“ (2. Samuelova, 15,9). Abšalóm pak rozeslal po celém království tajné posly, aby hlásali: „Jakmile uslyšíte polnici, provolejte: Abšalóm se stal v Chebrónu králem!“ (2. Samuelova, 15,10). A tak se Abšalóm vydal do Chebrónu a s ním i 200 pozvaných mužů, aniž by jim vyložil svůj záměr. V Chebrónu se prohlásil králem místo Davida a shromáždil kolem sebe několik Davidových nejbližších rádců, aby je připojil ke svému spiknutí. Když se David dozvěděl, co se stalo, uprchl spolu se svými zbývajícími rádci a vrchním velitelem Joábem ze svého paláce na venkov. Abšalóm se bez boje zmocnil Jeruzaléma a prohlásil se za nového krále.

Chúšaj Arkijský, jeden z Davidových rádců a přátel, zůstal na Davidovu žádost v Jeruzalémě. Předstíral spojenectví s Abšalómem, ale nedobrými radami se neúnavně snažil o to, aby Abšalómovu pozici podkopal. Jeho snažení mělo úspěch, poskytl Davidovi čas obnovit své síly. V následné občanské válce byl Abšalóm poražen. Chtěl se spasit útěkem. Při jízdě na mezku se však zachytil svými vlasy ve větvích stromu, pod kterým projížděl, a takto visícího jej nalezl Joáb, Davidův velitel a vrazil mu do srdce tři oštěpy, přestože David popravu svého syna výslovně zakázal. Válka skončila. David se vítězně vrátil na trůn, ale pro svého syna Abšalóma truchlil  až do smrti.

Sto postav z Bible, R.P. Nettelhorst, Slovart 2008

 

File:Michelangelo - Earth Water's separation - partially cropped.GIF     

Detail fresky na wikimedia commons                           Medailón „Smrt Absolóna“

 

Zpět