Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Strom Jišajův / Registr 6

Datum publikace: 15. 2. 2018 Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna

Zacharjáš – Marie,matka Ježíše – Daniel

 

Na šestém registru, nad jednotlivými králi a zaujímajíc stejnou pozici v sedě, je ztvárněna Panna Marie. Je vlastně stonkem stromu, neboť to ona přivedla očekávaného mesiáše na svět: „Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh)“ (Iz 7, 14). V den svátku Narození Panny Marie se zpívaly verše, jejichž autorem je Fulbert Chartreský: „Stirps Jesse virgam produxit, virgaque florem, Virga Dei genitrix Virgo est, flos Filius eius…“  Hříčka se slovy virgo – panna virga – stonek vysvětluje, že Marie je oním stonkem popisovaným v Izajášově proroctví. Svátek Narození Panny Marie 8. září pochází pravděpodobně ze slavnosti posvěcení dnešního kostela sv. Anny v Jeruzalémě, který byl postaven na místě, kde byl rodný dům Panny Marie. Panna Maria je s Janem Křtitelem jedinou světicí, u níž se slaví liturgicky den narození.

 

Po levé straně vidíme Zacharjáše, jednoho z menších proroků, syna Berechjáše, syna Idova. Působil ve stejném období jako prorok Ageus. Zacharjášovi je připisována stejnojmenná biblická kniha, v Bibli řazená jako jedenáctá z dvanácti knih tzv. menších proroků. Celá kniha je prodchnuta předpověďmi o příchodu Mesiáše, zárodku (Tito muži jsou předzvěstí toho, že přivedu svého služebníka, zvaného Výhonek“ – Za 3,8 a 6,12: Hle, přijde muž jménem Výhonek, vyraší odspodu; ten zbuduje Hospodinův chrám.“ ), krále spravedlivého a vítězícího, pokořeného a jedoucího na oslu: Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.“  (Za 9,9) a také budoucího (Ježíšova) utrpení: „Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného, budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným“  (Za 12,10).

 

Na pravém panelu je znázorněn patrně nejznámější z proroků – Daniel. Podle biblické tradice byl židovským mladíkem odvedeným v první deportační vlně do Babylonie v roce 597 př. n. l. Zde se dostal na královský dvůr, kde vynikl svou moudrostí a uměním vykládat sny. S Danielem jsou spojeni i jeho druhové Chananjáš, Míšael a Azarjáš. Z života Danielova a jeho druhů je díky uměleckému ztvárnění známo několik výjevů: Tři mládenci v ohnivé peciDaniel v jámě lvové (Da 6,17-24)Zuzana či Daniel a píšící ruka. Všechny tyto výjevy pocházejí z knihy Daniel.

 

Danielova proroctví předpovídala Židům jak období nesnází, tak období příznivá – návrat do jejich domoviny a šťastnou budoucnost, kdy budou pozemská království nahrazena královstvím nebeským. Jeho vidění čtyř šelem vystupujících z moře, některých se čtyřmi hlavami, jiných s deseti rohy, bylo přejato autorem novozáknního Zjevení.

 

Zdroje: Wikipedie, 100 postav Bible, R. P. Nettelhorst, Slovart 2008

 

Zpět