Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Ecce, homo!

Datum publikace: 21. 9. 2017 Rubrika: Symboly a symbolika, TAROT

POSTAVY, PROFESE, ČINNOSTI A GESTA.

Jestliže je tarot systémem obrazů ilustrujících generační zkušenosti lidstva a dosažené poznání, pak jednotlivé osoby v něm vyobrazené musí logicky vycházet ze života, ze společnosti, ze světa, který člověka obklopoval a obklopuje. Na psychologické úrovni tyto postavy symbolizují části našeho JÁ a ROLE, které v průběhu svého zrání a v určitých situacích JÁ hraje…

Pdf soubor ke stažení

 

 

Pygmalion byl kyperský král, který se zamiloval do sochy bohyně Afrodíty. Podle pozdější verze pověsti byl sochařem, který vytvořil sochu bohyně ze slonoviny a zamiloval se do ní. Afrodíta vyslyšela Pygmalionovy prosby a sochu oživila. Tak byla stvořena Galatea, kterou Pygmalion pojal za manželku. Jejich dcerou (podle jiné verze synem) byla Pafos. Její jméno dnes nese město Pafos.

Tento námět byl mnohokrát umělecky zpracován. Patrně nejznámější je divadelní hra George Bernarda Shawa Pygmalion (1912, premiéra 1914).

 

  V roce 1868 publikoval anglický viktoriánský malíř Edward Poynter (viz rubrika Tarot of Delphi) jeden ze svých nejslavnějších obrazů – The Catapult.  Představuje římské vojáky, kteří obsluhují katapult při obléhání Kartága, což později vedlo k jeho zničení (146 př. n. l.). Město bylo rozoráno a přeživší obyvatelé prodáni do otroctví. Historici se neshodují v tom, zda byla oblast také posypána solí, nicméně jde o výbornou představu o důkladné pomstě. K události se pojí také slavný latinský výrok římského státníka Cata staršího: Carthago delenda est – „(ostatně soudím, že) Kartágo musí být zničeno“. Vzhledem k tomu, že Cato touto frází zakončoval každý svůj projev, a to i v případě, že o Kartágu vůbec nebyla řeč, lze frázi chápat také jako úporné, opakované naléhání na nějakou věc.

 

Noemova archa je jeden z nejznámějších biblických příběhů, jehož jednotlivé motivy se v tarotu a umění opakují velmi často.

I řekl Bůh Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu; samec a samice to budou.“

Archa je obvykle chápána jako symbol Církve; archa postavená ze dřeva umožnila spásu, stejně jako dřevo Kristova kříže nabízí spásu těm, kteří jsou v církvi, již archa symbolizuje.

 

 

Zpět