Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Vitrážová okna

Strom Jišajův / Registr 7

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace: 15. 2. 2018

Habakuk – Ježíš – Sofonijáš   Habakuk (Abakuk, na levém panelu) je jedním z dvanácti malých proroků a na tomto okně jediný, který má na hlavě turban. Působil pravděpodobně jako chrámový prorok v Jeruzalémě za krále Jójakíma. Jeho výroky pocházejí z doby mezi bitvou u Karchemiše (605 př. n. l.) a prvním… celý text

Strom Jišajův / Registr 6

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

Zacharjáš – Marie,matka Ježíše – Daniel   Na šestém registru, nad jednotlivými králi a zaujímajíc stejnou pozici v sedě, je ztvárněna Panna Marie. Je vlastně stonkem stromu, neboť to ona přivedla očekávaného mesiáše na svět: „Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi… celý text

Strom Jišajův / Registr 5

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

Samuel – neznámý král – Amos   Samuel ( vlevo) byl posledním ze soudců a proroků. Na krále Izraele pomazal nejprve Saula a potom Davida. Samuelovým otcem byl Elkána, potomek Josefova syna Efrajima. Jeho matkou byla Chana (Anna), jedna ze dvou Elkánových žen. Chana byla neplodná a v důsledku toho musela trpět slovní… celý text

Strom Jišajův / Registr 4

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

Mojžíš – neznámý král – Bileám   Ve čtvrtém a pátém registru jsou ve čtvercích zobrazeni dva neznámí králové, pod nimiž si historikové rádi představují Šalomounovy nástupce Roboáma a Abijáše. Ve skutečnosti tito dva anonymní králové pouze symbolizují zbytek Davidovy královské linie, z níž vzešel… celý text

Strom Jišajův / Registr 3

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

Izajáš – Šalomoun – Micheáš   V druhé úrovni větví Stromu sedí Davidův syn a nástupce Šalomoun. Proslavil se zejména svou moudrostí a schopností dobře vládnout jakož i výstavbou výjimečného jeruzalémského chrámu, v němž byla uchovávána Archa úmluvy. O jeho moudrosti svědčí nejen rozkvět země, obchodu… celý text

Strom Jišajův / Registr 2

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace: 14. 2. 2018

Ezechiel – David – Ozeáš Prvním ze zde vyobrazených králů je David, syn Jišaje. Prorok Samuel byl poslán Bohem k Jišajově rodině, aby zvolil jednoho z jeho synů, který se pak bude pomazán na krále: „Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny“ (1Sam 16,1)…. celý text

Strom Jišajův / Registr 1

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

Panely 1, 2, 3 | Nahum – Jišaj (Jessé) – Jóel Jišaje, po němž je celý výjev na okně pojmenován, najdeme v prvním registru na prostředním panelu. Odpočívá na lůžku přikrytý červenou přikrývkou; je oblečen do drahého roucha, na hlavě má židovskou čapku, nohy bosé. Jišaj spí a ruka pod bradou naznačuje, že sní:… celý text

Strom Jišajův

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

  Západní průčelí s vyznačeným oknem s vitrajemi jišajova stromu Vitrajové okno s motivem Stromu Jesse (nebo také Jišajova) se nachází na severní straně západní fasády. V katedrální symbolice je severní strana stranou stínu a očekávání. Výjevy na okně vynikají na pozadí slavné „chartreské modři“… celý text

Krásné okno / Registr 8

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace: 13. 2. 2018

Panel 22 – Holubice   Holubice se v obrazu objevila při umístění portrétu Madony do okna ze 13. Století. Na hlavu Světice vysílá tři viditelné paprsky zhotovené z průzračně modrého skla. Holubice tradičně symbolizuje Ducha svatého a tyto tři paprsky tedy představují  Nejsvětější Trojici. Při… celý text

Krásné okno / Registr 7

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

viz Panely 13-21 – Madona s dítětem na… celý text

Krásné okno / Registr 6

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

viz Panely 13-21 – Madona s dítětem na… celý text

Krásné okno / Registr 5

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

Panely 13-21 – Madona s dítětem na trůně Všimněte si, že andělé v nejvyšší části okna, po obou stranách panelu, na němž se nachází Mariin obličej, jsou mnohem menší než kadidelnice, kterými houpají. Z této disproporce lze usuzovat, že po stranách Mariiny hlavy byly původně jiné obrazy, lépe zapadající do… celý text

Krásné okno / Registr 4

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

Panely 10, 11, 12 – Čtyři andělé nesoucí trůn   Čtyři andělé drží sloupy, na nichž spočívá trůn Královny. Někteří v nich vidí čtyři evangelisty nebo odkaz na Svatostánek (Sanctuarium), část jeruzalémského chrámu, jehož zbudování je připisováno králi Šalamounovi. Ve Svatostánku byla… celý text

Krásné okno / Registr 3

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

Panely 7, 8, 9 – Marie slibuje sluhům pomoc Na prvním panelu vlevo příběh pokračuje. Marie se obrací na sluhy, kteří vypadají poněkud zmateně. Říká jim: „Udělejte, cokoli vám nařídí“ (J 2, 5) a vyzývá je, aby věřili v jejího syna. Na matčinu přímluvu pak Ježíš vykoná první zázrak a poprvé prokáže… celý text

Krásné okno / Registr 2

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

Panely 4, 5, 6 – Ježíš a jeho učedníci na svatbě v Káně Následující dva registry popisují epizodu o svatbě v Káně, kterou zmiňuje ve svém evangeliu svatý Jan (J 2, 1-12). Je to jedna z mála epizod, kde vystupuje Marie, Ježíšova matka: „Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na… celý text

Krásné okno / Registr 1

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

Panely 1, 2, 3 – Trojí pokušení Krista První registr ilustruje vyprávění o pokoušení Krista ďáblem, tak jak nám jej zanechal Matouš (Mt 4, 1-11).  Na panelu vlevo vidíme první scénu s proměňováním chlebů; odehrává se na poušti. Groteskní postava sebejistého ďábla s lidským tělem, ale disproporčníma očima,… celý text

Okno svatého Apolináře / Registr 11

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

Panel 25 – Kristus Pantokrator Na nejhořejším registru vidíme trůnícího Krista (tzv. Kristus pantokrator ). Pravou rukou žehná věřícím, v levé drží zemskou kouli. Z obou stran je obklopen adorujícími (= uctívajícími, modlícími se) anděly.   Zdroje:  Les vitraux narratifs de… celý text

Okno svatého Apolináře / Registr 10

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

Panely 24, 23 – cherubíni, serafíni a trůnové Na 10. registru vidíme nejvyšší andělský kůr patřící do třetí trojice andělských kůrů. Serafové neboli serafíni (po stranách) jsou chápáni jako ochránci Božího trůnu, kteří podle Izajáše (Iz 6,3) neustále zpívají Bohu chvalozpěvy: „Svatý, svatý, svatý… celý text

Okno svatého Apolináře / Registr 9

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

Panely 20, 21, 22 – mocnosti, ctnosti a panstva   Devátý registr představuje prostřední úroveň (sféru) andělských kůrů. Mocnosti (tabule vlevo) – nazývané také dynamis, potentitátes nebo autority, byly údajně prvními anděly, které Bůh stvořil. Obývají nebezpečnou pohraniční oblast mezi prvním a druhým… celý text

Okno svatého Apolináře / Registr 8

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

Panely 17, 19, 18 – knížectva, archandělé a andělé   Třetí a nejnižší úroveň kůrů najdeme na osmém registru. Jsou zde vyobrazena knížectva, archandělé a andělé. Andělé prvního kůru mají liturgickou funkci; pálí kadidlo nebo nosí svíce. Na tabuli vlevo vidíme dva takové anděly, jak kývají svými… celý text

Okno svatého Apolináře / Registr 7

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

Panely 15, 16 – Umučení a pohřeb   V důsledku svého buřičského jednání je Apolinář vyveden ven z města, aby se tam podrobil trestu bití holí. Na levém panelu vidíme Apolináře před branou do města, modlícího se se skloněnou hlavou, nad níž se objevila svatozář. Na jeho ohnutá záda tvrdě dopadají rány… celý text

Okno svatého Apolináře / Registr 6

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

Panely 13, 14 – Apolinář ve vězení, Zkáza Apollónova chrámu   Scéna na levém panelu popisuje Apolinářův pobyt ve vězení. Je to velká budova s hradbami a cimbuřím opevněná vysokou věží. Apolinář je pod dohledem žalářníka, který jej pozoruje zvenčí skrze okno. Apolináře navštěvuje anděl, který mu… celý text

Okno svatého Apolináře / Registr 5

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

Panely 11, 12 – Vzkříšení dítěte   Po svém návratu do Ravenny byl Apolinář zavolán Rufusem, bohatým pohanem z města, jehož dcera byla vážně nemocná. Biskupova pověst v uzdravování se donesla až k otci. Bohužel, když světec přišel, dívka již zemřela! Rufus dával její smrt za vinu bohům, které si… celý text

Okno svatého Apolináře / Registr 4

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

Panely 8, 9, 10 – Uzdravení posedlé dívky a němého muže   Obrácena na víru po takovém zázraku, rozhodla se Thekla a její rodina, že se nechají pokřtít.  Na panelu vlevo opět vidíme sv. Apolináře (s mitrou), jak v přítomnosti svědků křtí osobu bez vousů, možná manželku tribuna z Ravenny?  Křestní… celý text

Okno sv. Apolináře / Registr 3

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

Panely 6, 7  – Život sv. Apolináře – První zázrak Na panelech od třetího registru výše, umístěných nad grisajemi, se nachází scény tvořené skly s ostrými, živými barvami, které jsou typické pro vitraje ze 13. století, stejně tak jako elegantní křivky, jimiž jsou jednotlivé výjevy orámovány. Dostáváme se zde k… celý text

Okno sv. Apolináře / Registr 1-2

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

  Nejspodnější dva registry na Okně svatého Apolináře byly odstraněny v roce 1328 z popudu kanovníka Guillauma Thierryho, který si – poté co nechal zbudovat oltář naproti sousednímu pilíři – přál zachovat vzpomínku na svou vlastní šlechetnost a zbožnost. Na jejich místo byly vsazeny medailony upomínající na… celý text

Okno svatého Apolináře

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace: 13. 7. 2017

    Okno sv. Apolináře se, stejně jako většina oken v Chartres, datuje do 13. století. Je umístěno v jižní příčné lodi a dělí se na dvě části: vlastní příběh svatého Apolináře, jenž je pokládán za prvního biskupa  v Ravenně, a na vyobrazení andělské hierarchie umístěné v horních… celý text

La belle verriére

Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna Datum publikace:

    Okno tvořené třemi panely je datováno do roku 1180 a bylo jako zázrakem ušetřeno při velkém požáru v roce 1194, který téměř kompletně zničil původní románskou basiliku. Je pravděpodobné, že okno – zbrusu nové – bylo umístěno na čestném místě v chóru, který byl zaklenutý, a proto ho požár… celý text

Zpět