Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Strom Jišajův / Registr 1

Datum publikace: 14. 2. 2018 Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna

Panely 1, 2, 3 | Nahum – Jišaj (Jessé) – Jóel

Jišaje, po němž je celý výjev na okně pojmenován, najdeme v prvním registru na prostředním panelu. Odpočívá na lůžku přikrytý červenou přikrývkou; je oblečen do drahého roucha, na hlavě má židovskou čapku, nohy bosé. Jišaj spí a ruka pod bradou naznačuje, že sní: „ze spící lidskosti bere výhonek slávu Boží…“ (Bernard de Clairvaux). Podle závěsů a rozžaté lampy lze soudit, že Jišaj je doma. Z jeho slabin vyrůstá ohromný kmen zvrásněný kůrou a míří k nebi. Ohlašuje slavný rodokmen. A Jessé dodá tomu kmeni mízu. Jeho sémě bude přenášeno z generace na generaci.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Michelangelo%2C_profeti%2C_Joel_01.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Nahum-prophet.jpg

Vlevo vedle Jišaje je znázorněný Nahum, či Nahum Elkóšský. Byl jedním z menších proroků, jehož proroctví je zaznamenáno v Bibli. Jeho kniha je v chronologickém pořadí řazena mezi Knihu Micheáš a Knihu Abakúk. Obsahem proroctví je zánik Asyrské říše s jeho hlavním městem Ninive, které označoval za krvelačné a srovnával je s prostitutkou, protože je pokládal za místo veškeré zhýralosti. Oznamoval spravedlivý boží hněv, leč na své současníky, Židy, se obracel se slovy plnými útěchy a zdá se, jako by předpověděl příchod Mesiáše: „Hle, po horách přichází zvěstovatel radosti, jenž ohlašuje pokoj. Slav, Judo, své slavnosti, plň své sliby. Už nikdy na tebe nepřitáhne ničemník, je zcela zahlazen“ (Na 2,1).

O jeho osobě je známo málo. Jeho jméno znamená utěšitel a pocházel z města Elkóš. Podle některých vědců je město totožné s městem Elkoš v Asýrii nebo Capernaum v Galileji. Prorok Nahum je uctívaný jak světec východním křesťanstvím. Podle pravoslavného kalendáře má svátek 1. prosince (14. prosince dle gregoriánského kalendáře). Je také připomínán s dalšími menšími proroky v kalendáři arménské církve dne 31. července.

Na protější straně vidíme dalšího z proroků, Jóela. Jóel nejprve líčí svou apokalyptickou vizi konce času a Posledního soudu: temnota, hluk, oheň a panika zachvátí celou zemi. Bůh se však slituje, všem bude odpuštěno. Izraelité opět poznají zlatý věk prosperity a míru. Jóel prorokoval příchod Ducha svatého: „I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění“ (Jl 3, 1).

 

Zdroje: Wikipedie, Les vitraux de Chartres

Zpět