Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Katedrála Notre-Dame de Chartres

Datum publikace: 13. 7. 2017 Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál

 

je ze všech francouzských katedrál nejproslulejší, samozřejmě hned po té v Paříži, od níž je vzdálena asi 90 km; pojedete-li po dálnici E-50 směrem na Le Mans, tak ji uvidíte. Stojí na mírném pahorku uprostřed roviny a je nepřehlédnutelná. V paměti nejen moderních turistů je zapsána díky několika pozoruhodnostem, které z ní činí skutečný klenot francouzské i evropské historie.

Kromě krypty, která je stejně hluboká jako je klenba katedrály vysoká, Černé madony, již tu uctívali dávno předtím, než tato stavba vznikla a kromě záhadných telurických proudů, jimiž protéká energie Matky země a díky nimž znali toto místo již v pravěku, patří k nejslavnějším částem jejího inventáře úchvatné vitraje, proslulé blankytně modrou barvou. Dvě z těchto oken jsou však proslulejší než všechna ostatní: tzv. Okno svatého Apolináře (La Vie de st. Apollinaire) a potom Naše Paní z Krásného okna nebo také Krásné okno (La belle Verriére).

Církevní stavby bývají obvykle orientovány podle západovýchodní osy, což má samozřejmě svůj hluboký smysl. Slavná katedrála v Chartres svou přídí nesměřuje přímo k východu, ale k bodu v prostoru, kde při letním slunovratu (21.června) vychází Slunce. Místo dopadu slunečního paprsku  (který musí projít speciálně připraveným otvorem v okenní tabuli) se nachází právě v jižním transeptu a je jasně vyznačeno dlaždicí s kovovým kroužkem, která je navíc otočená oproti ostatním dlaždicím o 45°. V pravé poledne vždy 21.června prosvitne paprsek slunce oknem svatého Apolináře a dopadne na kámen, jehož odlišnost od okolí je na první pohled patrná. Kdo toto místo tak pečlivě označil a proč, je jedna ze zajímavostí, kvůli kterým stojí za to se s tímto oknem seznámit podrobněji.

 

Strom Jišajův / Registr 7

Habakuk - Ježíš - Sofonijáš Habakuk (Abakuk, na levém panelu) je jedním z dvanácti malých proroků a na tomto okně jediný, který má na hlavě turban. Působil pravděpodobně jako chrámový prorok v Jeruzalémě za krále Jójakíma. Jeho výroky pocházejí z doby mezi bitvou u Karchemiše (605 př. n. l.) a prvním dobytím Jeruzaléma a deportací části obyvatel do Babylonie (597 př. n. l.). Bývá ...
Popis okna...

Strom Jišajův / Registr 6

Zacharjáš - Marie,matka Ježíše - Daniel Na šestém registru, nad jednotlivými králi a zaujímajíc stejnou pozici v sedě, je ztvárněna Panna Marie. Je vlastně stonkem stromu, neboť to ona přivedla očekávaného mesiáše na svět: „Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh)“ (Iz 7, 14). V den svátku Narození Panny Marie se zpívaly verše, jejichž autorem je Fulbert Chartreský: „Stirps Jesse virgam ...
Popis okna...

Strom Jišajův / Registr 5

Samuel - neznámý král - Amos Samuel ( vlevo) byl posledním ze soudců a proroků. Na krále Izraele pomazal nejprve Saula a potom Davida. Samuelovým otcem byl Elkána, potomek Josefova syna Efrajima. Jeho matkou byla Chana (Anna), jedna ze dvou Elkánových žen. Chana byla neplodná a v důsledku toho musela trpět slovní urážky ze strany manželovy druhé ženy. Zapřisáhla se, že dá-li jí Hospodin ...
Popis okna...

Strom Jišajův / Registr 4

Mojžíš - neznámý král - Bileám Ve čtvrtém a pátém registru jsou ve čtvercích zobrazeni dva neznámí králové, pod nimiž si historikové rádi představují Šalomounovy nástupce Roboáma a Abijáše. Ve skutečnosti tito dva anonymní králové pouze symbolizují zbytek Davidovy královské linie, z níž vzešel Kristus. „Nenesou žádné žezlo, ani nedrží štítek se svým jménem, nehrají na harfu, jak to můžeme později vidět jinde; nedělají nic, ...
Popis okna...

Strom Jišajův / Registr 3

Izajáš - Šalomoun - Micheáš V druhé úrovni větví Stromu sedí Davidův syn a nástupce Šalomoun. Proslavil se zejména svou moudrostí a schopností dobře vládnout jakož i výstavbou výjimečného jeruzalémského chrámu, v němž byla uchovávána Archa úmluvy. O jeho moudrosti svědčí nejen rozkvět země, obchodu a rozvoj sídelního města Jeruzaléma, ale i fakt, že za 40 let jeho vlády nepoznala země válku - a to ...
Popis okna...

Strom Jišajův / Registr 2

Ezechiel - David - Ozeáš Prvním ze zde vyobrazených králů je David, syn Jišaje. Prorok Samuel byl poslán Bohem k Jišajově rodině, aby zvolil jednoho z jeho synů, který se pak bude pomazán na krále: „Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny“ (1Sam 16,1). Jak dále oznamuje Bible, samotný akt pomazání provedl Samuel osobně: „Tak předvedl Jišaj ...
Popis okna...

Strom Jišajův / Registr 1

Panely 1, 2, 3 | Nahum - Jišaj (Jessé) - Jóel Jišaje, po němž je celý výjev na okně pojmenován, najdeme v prvním registru na prostředním panelu. Odpočívá na lůžku přikrytý červenou přikrývkou; je oblečen do drahého roucha, na hlavě má židovskou čapku, nohy bosé. Jišaj spí a ruka pod bradou naznačuje, že sní: „ze spící lidskosti bere výhonek slávu Boží...“ (Bernard de Clairvaux) ...
Popis okna...

Strom Jišajův

Vitrajové okno s motivem Stromu Jesse (nebo také Jišajova) se nachází na severní straně západní fasády. V katedrální symbolice je severní strana stranou stínu a očekávání. Výjevy na okně vynikají na pozadí slavné „chartreské modři“ typické pro 12. století. Na historické hodnotě přidává oknu zejména bordura bohatě zdobená navzájem se proplétajícími rostlinými motivy. Námět, který je na něm znázorněn, odkazuje na Izajášovo proroctví o příchodu Krista ...
Popis okna...

Krásné okno / Registr 8

Panel 22 - Holubice Holubice se v obrazu objevila při umístění portrétu Madony do okna ze 13. Století. Na hlavu Světice vysílá tři viditelné paprsky zhotovené z průzračně modrého skla. Holubice tradičně symbolizuje Ducha svatého a tyto tři paprsky tedy představují  Nejsvětější Trojici. Při Zvěstování řekl archanděl Gabriel Marii: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn ...
Popis okna...

Krásné okno / Registr 7

viz Panely 13-21 – Madona s dítětem na trůně ...
Popis okna...

 

Zdroje:  Les vitraux narratifs de Chartres, Catholica.cz, wikipedie, internet

Zpět