Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Kameny (pentakly)

Datum publikace: 19. 8. 2018 Rubrika: Haindl tarot

Kameny Malých Arkán jsou jediným symbolem, který byl vzat z přírody. Oštěp, kalich a meč jsou do jednoho artefakty lidské. Poukazuje to na to, že fyzický, materiální svět  má v této poslední sadě karet zvláštní význam. Také zde vidíme návrat dřívější tradice, podle které byly právě mince nejvíce lidskou sadou tarotu. Pohár a oštěp má co do činění s potravou, meč zase se životem a smrtí, ale mince se vztahují k obchodu, tedy k něčemu, co v přírodě nemá odpovídající protějšek. Hermann Haindl se tedy rozhodl pro kameny, aby zdůraznil element Země jako takový.

Barva Mincí byla ovšem změněna už nejednou. V raných souborech nacházíme např. Disky (srov. brusné, mlecí kameny apod.) namísto mincí. Ve 20. století se řada esoterických sad orientovala na Zlatý úsvit (= Rider-Waite Tarot) a změnila mince na pentakly (= znázornění 5-cípé hvězdy uvnitř kruhu, což je obojí symbol pro ženský princip, element/živel země je také ženské povahy; pentagram v kruhu zase odkazuje ke kabbale – viz Adam Kadmón – lidská postava vepsaná do kruhu, symbolizuje dokonalého člověka – pozn. překl.) Taroty využívaly tento symbol už předtím a na jednotlivých kartách mu přisoudily témata jako práce, peníze a příroda. Ani v Haindlově tarotu tato důležitá témata nechybí, jsou ovšem dávána do širší souvislosti.

Sada Kameny představuje dar Země: realitu všedního života, práce a peněz, žijícího světa a měnících se ročních dob. Vše co je hmatatelné a stabilní. Jak bylo již dříve uvedeno v předmluvě k Malým arkánům, čtyři písmena Božího jména uvádějí do chodu proces stvoření. Poslední písmeno, živel Země, je to, které vzniká. Říkáme tomu manifestace, protože protože potenciál a myšlenka se projevují (manifestují) ve fyzické formě, ve fyzickém světě. Modelem pro všechna tato stvoření je Země sama, zdroj života a pravdy, základ reality.

V Kamenech vidíme sami sebe jako jednající ve skutečném světě. Peníze, práce a příroda jsou tytéž fyzické skutečnosti. Obsáhnou víc než jen individuální osud. Stejně jako Meče klade i tato sada důraz na společnost, neboť osud jednotlivce je s ní bezprostředně spjatý.

V Kamenech lze sledovat určitý specifický pohyb, jenž nás učí, jak se v našem životě posouvat vpřed. V prostředních kartách se skrývá něco extrémního, neboť po úspěšném vzestupu následuje nezdar. S Osmičkou Kamenů, „Moudrostí“, nastává změna. Učíme se jednat s rozvahou, budovat pevné, stabilní základy, na nichž můžeme obezřetně a s rozumem dál stavět. I to je lekce, která se nevztahuje pouze na jednotlivce. Je zde řeč o jistém hospodářském a politickém vývoji, který mnohdy ztroskotá, je-li příliš rychle hnán kupředu, anebo není-li nesen lidskou vůlí (hlavní myšlenka I-ťingu). Ke slovu zde přichází také náš přístup k přírodě. Haindlův tarot není nostalgický ani nechce vracet čas. Spíše nás vyzývá k vytvoření nových základů pro skutečný rozvoj – spirituální i fyzický – v němž budeme Zemi ctít a uznávat jako naši Matku a v němž budeme vědomě usilovat o přirozený průběh věcí, ale také o poučení, zejména o poučení se z našich chyb, z devastace vnějšího i vnitřního prostředí, které je všude na světě vystavováno silné spirituální tradici. Na základě těchto vědomostí nám bude umožněno poznat, co je nutné k tomu (téma Kamenů), abychom odčinili hříchy, jichž jsme se na našem prostředí dopustili. Na konci této sady, a tím také na konci Malých Arkán, nám Desítka Kamenů ukazuje obnovenou a životem překypující Zemi. Ani mezi Velkými Arkány nenajdeme tak silnou vizi, snad jen její příslib, a to u karty Hvězda (XVII) a Svět (XXI).

Je nanejvýš podivuhodné, že takovýto obraz nalézáme u nižších, „malých“ karet a zejména v jejich nejvíce světské, materiální části. Kameny jsou však ve skutečnosti nejvíce spirituální a zároveň nejvíce obyčejné karty Malých Arkán. Tarot nás tak učí, že to svaté Cosi, neexistuje v nějakém odděleném, zvláštním světě, ale že proniká tím naším, námi samotnými. Neochota přijmout tuto skutečnost není jen příčinou větší části našich těžkostí – psychologických, politických i ekologických – ale zároveň také učinila učení etablovaných náboženství z větší části pro lidský život nepodstatné nebo škodlivé. Kromě Desítky nás ještě dvě karty Kamenů dostávají do užšího kontaktu s posvátným: Čtyřka a Šestka jsou brány k hlubší realitě, protože nám připomínají, že svět okolo nás je stejnou částí jak „Toho nahoře“, tak „Toho dole“. Síla obou těchto karet tkví částečně v pozadí – v obrazu Stromu světa, který kořeny vězí v temných vodách, zatímco koruna se ztrácí v oblacích – ale také v Kamenech samotných, a ve vzoru, který na kartách a v našich duších vytvářejí.

 

Zpět